Актуелно
К О Н К У Р С ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА И УЧЕНИЦИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. год.
Постављено: 13.12.2017.
 
          На   основу  члана   11.  Правилника  о  стипендирању  ученика  и  студената („Међуопштински  службени  лист  општина  Велика Плана  и  Смедеревска Паланка“, број  1/2015,  1/2017  и   20/2017)
 
              Председник општине   општине Велика  Плана, расписује
 
 
К  О  Н  К  У  Р  С
ЗА   ДОДЕЛУ  СТИПЕНДИЈА  СТУДЕНТИМА И   УЧЕНИЦИМА
 СА ТЕРИТОРИЈЕ  ОПШТИНЕ  ВЕЛИКА  ПЛАНА 
ЗА     ШКОЛСКУ  2017/2018. год.
 
 
1.      УСЛОВИ  КОНКУРСА
 
             Из буџета  општине Велика  Плана  доделиће се стипендије   за   школску  2017/2018. годину   студентима  од  прве  до  шесте  године  основних  студија  и  мастер  студија и надареним ученицима средњих школа.
 
                                         2. ОПШТИ  УСЛОВИ  ЗА  ДОДЕЛУ  СТИПЕНДИЈЕ          
 
  1. Да  је  кандидат   држављанин   Републике Србије
  2. да је уписан као редован студент  на неком од факултета на територији Републике Србије  чији  је  оснивач  Република на терет буџета или самофинансирајући  односно да је редован ученик средње школе чији је оснивач Република Србија
  3. да има пријављено  место пребивалишта на  територији општине  Велика  Плана  најмање  годину  дана  од  дана  расписивања  конкурса
  4. да  није  корисник  стипендије   или  кредита  од другог даваоца  
 
                                     
                                        3. ПОСЕБНИ  УСЛОВИ  ЗА  ДОДЕЛУ   СТИПЕНДИЈЕ
 
1.      За  надарене  ученике средњих школа :
а)  Да су завршили најмање први разред средње школе са одличним успехом
б)  Да су освојили једно од прва три места на међународним или републичким такмичењима који се налазе у календару такмичења школе
 
2.      За  студенте прве године основних студија:
       ада су све четири године средњег образовања завршили са одличним успехом
       б) да испуњавају материјални услов за коришћење  стипендије -  да месечни приходи по члану домаћинства у коме живи за период  јануар – јуни   2017.  године не прелази износ од 50% просечне нето  зараде по запосленом у општини Велика Плана према последњем објављеном податку Републичког завода за статистику
       в) да  студент  није  у  радном  односу
 
    3.  За студенте  друге, треће, четврте, пете и шесте године основних студија и мастер студија:
а) да су завршили најмање прву годину студија
б) да су први пут уписали текућу годину студија
в) да у току студија нису губили више од једне године
г) да имају просечну оцену положених испита у току студија најмање  7,00
д) да испуњавају материјални услов за коришћење  стипендије - да месечни приходи по члану домаћинства  у  коме живи  за  период  јануар – јун  2017. године  не  прелази  износ  од  50%    просечне нето  зараде по запосленом у општини  Велика Плана према последњем објављеном податку Републичког завода за статистику
ђ) да  студент  није  у  радном  односу
 
 
- 2 -
 
 
         4.  За  надарене студенте   треће, четврте, пете  и  шесте  године  основних студија:
 
 а) да су први пут уписали текућу годину студија
 б) да у току студија нису обнављали   ни једну  годину
 в) да имају просечну оцену положених испита у току студија најмање   9,00
 г) да  студент  није  у  радном  односу
 
 
 
4.          ПОТРЕБНА  ДОКУМЕНТА
 
            Уз  пријаву  за конкурс, надарени ученик средње школе прилаже следећа документа:
 
  1. Уверење о уписаном  разреду  у  текућој  школској    години             
2.   Оверену  фотокопију дипломе са  републичког или међународног такмичења
3.   Фотокопију личне карте или  потврду  о  пребивалишту
4.   Уверење средње школе да ученик не користи републичку стипендију
 
 
Уз  пријаву  за конкурс, студент  прилаже следећа документа:
 
1.      Уверење о  уписаном  зимском  семестру  одговарајуће  године студија
2.      Уверење да током студија није обнављао више од једне године
3.      Уверење о висини просечне оцене током студија, а за студенте прве године основних студија  -  сведочанства о успеху у свим разредима средње школе
4.      Фотокопију  личне карте студента
5.      Уверење  о   месечном  приходу по члану домаћинства за период  јануар - јун  2017. године
6.      Уверење високошколске установе да студент не користи републички кредит или стипендију
7.      Оверену изјаву два сведока да није у радном односу
 
Уз  пријаву  за конкурс, надарени  студент  прилаже следећа документа:
 
1.      Уверење о  уписаном зимском семестру одговарајуће  године студија
2.      Уверење да током студија није обнављао   ни  једну  годину
3.      Уверење о висини просечне оцене током студија
4.      Фотокопију личне карте
5.      Уверење високошколске установе да студент не користи републички кредит или стипендију
6.     Оверену изјаву два сведока да није у радном односу
 
 
 
             РОК   ЗА  ПРИЈАВЉИВАЊЕ   НА  КОНКУРС  ЈЕ  ОД     13. 12.  2017.  године      
    до    закључно   27. 12. 2017. год.
 
 
            Неблаговремено  поднете  пријаве  и  непотпуно  достављена  документација  неће  се  разматрати.
 
 
 
 
 
 
 
- 3 -
 
 
      Пријаве са  одговарајућим  документима  достављају се препоручено  поштом  на 
адресу :
 
                ОПШТИНСКА  УПРАВА  ВЕЛИКА  ПЛАНА, са  назнаком  ЗА  КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА  ЗА УЧЕНИКЕ И  СТУДЕНТЕ,  улица  Милоша  Великог  број 30, 11320  Велика  Плана 
или   непосредно  писарници  општинске  управе.
 
 
           Све  информације у вези са расписаним конкурсом могу се добити у згради СО  Велика Плана, канцеларија    број   3,   или   на  телефон   026 - 514 - 203 ,  особа  за  контакт - Јованка Милошевић.
 
 
                                                                   ОПШТИНА  ВЕЛИКА  ПЛАНА
 
 
 
Број : 67 –  97 / 2017 -  II                
                                                                                             
 У Великој Плани                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК,
  12. 12.  2017.
                                                                                                                      ________________________
                                                                                                                              Игор  Матковић