Актуелно
К О Н К У Р С за избор пројеката које реализују удружења и невладине организације и то за период јануар – децембар 2017. године
Постављено: 01.11.2016.
    
На основу члана 5. став 2. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава удружењима и невладиним организацијама за реализовање програма од  јавног интереса, ( „Међуопштински службени лист  општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“, број: 8/2014,1/2015)
 
            Председник  општине  Велика  Плана  расписује
 
 
 
К  О  Н  К  У  Р  С
за избор пројеката које реализују удружења и невладине организације
и то за период јануар – децембар 2017. године
 
 
            Општина Велика Плана финансира и суфинансира пројекте које реализују удружења и невладине организације из следећих области:
социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите, заштите лица са инвалидитетом, друштвене бриге о деци, заштите интерно расељених лица са Косова и Метохије и избеглица, подстицање наталитета, помоћи старима, здравствене заштите, заштите и промовисања људских и мањинских права, образовања, науке, културе, информисања, заштите животне средине, одрживог развоја, заштите животиња, заштите потрошача, борбе против корупције, као и хуманитарни програми и други програми у којима удружење искључиво и непосредно следи јавне потребе.
 
     Право учешћа на конкурс имају удружења и невладине организације које:
    -реализују програм од јавног интереса које су регистроване у складу са законом са седиштем на територији Општине Велика Плана.
    -изузетно седиште корисника може бити и на територији суседне општине под условом да окупља чланове са територије општине Велика Плана, а да такво удружење не постоји у Великој Плани и да се активност одвија на територији општине Велика Плана;
          -имају  усвојен годишњи план рада који обухвата програме и активности  у областима које су од јавног интереса;
          -могу програм претежно реализовати у 2017. години, а најкасније до 31.12. 2017. године;
          -имају  реалан финансијски план за предложени програм;
          -располажу капацитетима за реализацију програма;
          -своје програме рада усмеравају ка већем броју лица циљне групе;
          -су са успехом реализовали одобрене програме из предходних година и да су поднели  детаљан извештај о њиховој реализацији са доказима о наменском трошењу добијених    средстава.
 
(Рок  за  подношење пријаве на конкурс је почев  од  01.11.2016.године  закључно
са  15.11.2016.године  до 15,00 часова)
 
      Уз пријаву на конкурс за пројекте које реализују удружења и невладине организације  приложити пројекат који садржи:
                     - доказ о регистрацији
                     - опште и специфичне циљеве,
                     - податке о циљној групи - лица на које се програм односи,
                     - детаљан опис програма,
                     - време реализовања,
                     - финансијски план програма са структуром средстава (донатора, других извора и  
                       очекиваних  средстава из буџета општине),
 
 
 
                     - финансијски извештај за претходну годину,
                     - друге податке релевантне за програм.
Пријава на конкурс подноси се Комисији  у затвореној коверти, са назнаком „За избор пројеката које реализују удружења и невладине организације“  путем поште или предајом на писарници – Услужном центру Општинске управе општине Велика Плана.
 
            Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс, пријаве упућене факсом или електронском поштом, Комисија неће разматрати.
 
            Из буџета Општине Велика Плана неће се финансирати следећи пројекти:
-          пројекти са комерцијалним ефектима
-          пројекти који су претходних година већ били финансирани из општинског буџета, а нису реализовани
-          инвестициона улагања у одржавање и изградњу пословног простора
-          пројекти чије су једине активности путовања, учешће на конференцијама и слично
-          пројекти који подразумевају искључиво награде и спонзорства појединцима и другим организацијама.
 
            За све информације и преузимање обрасца обратити се Јелки Митровић, тел. број: 514-011 – Одељење за друштвене  делатности  Општинске  управе општине Велика Плана, канцеларија бр: 2.
 
 
 
            Број: 02-257/2016-II
У Великој Плани,  28.10.2016. године
 
           
                                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
                                                                                                                                  ВЕЛИКА  ПЛАНА
 
                                                                                                                                     Игор  Матковић