Актуелно
КОНКУРС, удружења и невладине организације
Постављено: 05.10.2016.
 
На основу члана 5. став 3. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава удружењима и невладиним организацијама за реализовање програма од  јавног интереса ( „Међуопштински службени лист  општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“, број: 8/2014,1/2015),
 
            Председник  општине  Велика  Плана  расписује
 
 
 
К  О  Н  К  У  Р  С
за избор пројеката које реализују удружења и невладине организације
и то за период октобар – децембар 2016. године
 
 
            Општина Велика Плана финансира и суфинансира Пројекте које реализују удружења и невладине  организације  из  области социјалне заштите: „Лични  пратилац детета“ и „Персонална асистенција“.
 
     Право учешћа на конкурс имају удружења и невладине  организације  које:
    -реализују програм од јавног интереса и које су регистроване у складу са Законом са седиштем на територији Општине Велика Плана.
    -изузетно седиште корисника може бити и на територији суседне општине под условом да окупља чланове са територије општине Велика Плана, а да такво удружење не постоји у Великој Плани и да се активност одвија на територији општине Велика Плана;
          -имају  усвојен годишњи план рада који обухвата програме и активности  у областима које су од јавног интереса;
          -могу програм претежно реализовати у 2016. години, а најкасније до 31.12.2016. године;
          -имају  реалан финансијски план за предложени програм;
          -располажу капацитетима за реализацију програма;
          -своје програме рада усмеравају ка већем броју лица циљне групе;
          -су са успехом реализовали одобрене програме из предходних година и да су поднели  детаљан Извештај о њиховој реализацији са доказима о наменском трошењу добијених    средстава.
 
(Рок за  подношење пријава на конкурс је  од  05.10.2016.године закључно са 12.10.2016.године  до 15,00 h).
 
      Уз пријаву на конкурс за Пројекте које реализују удружења и невладине организације  приложити  потпуну  пројектну  документацију која садржи:
                     - доказ о регистрацији,
                     - опште и специфичне циљеве,
                     - податке о циљној групи - лица на које се програм односи,
                     - детаљан опис програма,
                     - време реализовања,
                     - финансијски план програма са структуром средстава (донатора, других извора и  
                       очекиваних  средстава из буџета општине),
                     - друге податке релевантне за програм.
 
 
            Пријава на конкурс подноси се Комисији  у затвореној коверти, са назнаком „За избор Пројеката које реализују удружења и невладине организације из  области социјалне заштите: „Лични  пратилац детета“ и „Персонална асистенција“ путем поште или предајом на писарници – Услужном  центру  Општинске  управе  општине  Велика  Плана.
 
            Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс, пријаве упућене факсом или електронском поштом, Комисија неће разматрати.
 
            Из буџета Општине Велика Плана неће се финансирати следећи пројекти:
-          пројекти са комерцијалним ефектима;
-          пројекти који су претходних година већ били финансирани из општинског буџета, а нису реализовани;
-          инвестициона улагања у одржавање и изградњу пословног простора;
-          пројекти чије су једине активности путовања, учешће на конференцијама и слично;
-          пројекти који подразумевају искључиво награде и спонзорства појединцима и другим организацијама.
 
            За све информације и преузимање обрасца обратити се Јелки Митровић, тел. број: 514-011 – Одељење за друштвене  делатности  Општинске  управе општине Велика Плана, канцеларија бр: 2.
 
 
            Број: 02-207/2016-II
У Великој Плани, 04.10.2016. године
 
 
           
                                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
                                                                                                                                  ВЕЛИКА  ПЛАНА
                                                                                                                            
                                                                                                                                 __________________
                                                                                                                                     Игор   Матковић