Актуелно
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА И УЧЕНИЦИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. год.
Постављено: 02.02.2021.
На  основу  члана   11.  Правилника  о  стипендирању  ученика  и  студената („Међуопштински  службени  лист  општина  Велика  Плана  и  Смедеревска Паланка“,  број  1/2015,  1/2017  и   20/2017,   20/2018 и 1/2021) Председник општине  Велика  Плана расписује
 
К  О  Н  К  У  Р  С
ЗА   ДОДЕЛУ  СТИПЕНДИЈА  СТУДЕНТИМА И   УЧЕНИЦИМА
СА ТЕРИТОРИЈЕ  ОПШТИНЕ  ВЕЛИКА  ПЛАНА
ЗА  ШКОЛСКУ  2020/2021. год.
 
 1. УСЛОВИ  КОНКУРСА
 
             Из буџета  општине Велика  Плана  доделиће се стипендије   за   школску  2020/2021. годину  надареним студентима, осталим  студентима  од  прве  до  шесте  године  основних  студија  и  мастер  студија и надареним ученицима средњих школа.
 
                                         2. ОПШТИ  УСЛОВИ  ЗА  ДОДЕЛУ  СТИПЕНДИЈЕ          
 
 1. Да  је  кандидат   држављанин   Републике Србије;
 2. да је уписан као редован студент  на високошколској установи  чији  је  оснивач  Република Србија на терет буџета или самофинансирајући,  односно да је редован ученик средње школе чији је оснивач Република Србија;
 3. да има пријављено  место пребивалишта/боравишта на  територији општине  Велика  Плана  најмање  годину  дана пре момента  расписивања  конкурса;
 4. да  није  корисник  стипендије   или  кредита  од другог даваоца.
                                     
                                        3. ПОСЕБНИ  УСЛОВИ  ЗА  ДОДЕЛУ   СТИПЕНДИЈЕ
 
 1. За  надарене  ученике средњих школа :
а)  да су завршили најмање први разред средње школе са одличним успехом;
б)  да су освојили једно од прва три места на међународним или републичким такмичењима који се налазе у календару такмичења школе.
 
 1. За  студенте прве године основних студија:
       ада су све четири године средњег образовања завршили са одличним успехом;
       б) да испуњавају материјални услов за коришћење  стипендије -  да месечни приходи по члану домаћинства у коме живи за период  јануар – јуни  2020. године не прелази износ од 50% просечне нето  зараде по запосленом у општини Велика Плана према последњем објављеном податку Републичког завода за статистику;
       в) да  студент  није  у  радном  односу.
 
    3.  За студенте  друге, треће, четврте, пете и шесте године основних студија и мастер студија:
а) да су завршили најмање прву годину студија;
б) да су први пут уписали текућу годину студија;
в) да у току студија нису губили више од једне године;
г) да имају просечну оцену положених испита у току студија најмање  7,00;
д) да испуњавају материјални услов за коришћење  стипендије - да месечни приходи по члану домаћинства  у  коме живи  за  период  јануар – јун  2020. године  не  прелази  износ  од  50%    просечне нето  зараде по запосленом у општини  Велика Плана према последњем објављеном податку Републичког завода за статистику;
ђ) да  студент  није  у  радном  односу.
 
   4.  За  надарене студенте треће, четврте, пете  и  шесте  године  основних студија:
 а) да су први пут уписали текућу годину студија;
 б) да у току студија нису обнављали  ни једну  годину;
 в) да имају просечну оцену положених испита у току студија најмање 9,00;
 г) да  студент  није  у  радном  односу.
 
4.ПОТРЕБНА  ДОКУМЕНТА
 
            Уз  пријаву  за конкурс, надарени ученик средње школе прилаже следећа документа:
 
 1. Уверење о уписаном  разреду у текућој  школској  години;             
2.   Оверену  фотокопију дипломе са  републичког или међународног такмичења;
3.   Фотокопију личне карте или  потврду  о  пребивалишту/боравишту;
4.   Уверење средње школе да ученик не користи републичку стипендију.
 
Уз  пријаву  за конкурс, студент  прилаже следећа документа:
 
 1. Уверење о  уписаном  зимском  семестру  одговарајуће  године студија;
 2. Уверење да током студија није обнављао више од једне године, и да годину коју уписује уписује први пут;
 3. Уверење о висини просечне оцене током студија, а за студенте прве године основних студија  -  сведочанства о успеху у свим разредима средње школе;
 4. Фотокопију  личне карте студента;
 5. Уверење  о   месечном  приходу по члану домаћинства за период  јануар - јуни  2020. године;
 6. Уверење високошколске установе да студент не користи републичку стипендију или кредит;
   7.   Оверену изјаву два сведока да није у радном односу.
 
Уз  пријаву  за конкурс, надарени  студент  прилаже следећа документа:
 
 1. Уверење о  уписаном зимском семестру одговарајуће  године студија;
 2. Уверење да током студија није обнављао  ни једну годину студија;
 3. Уверење о висини просечне оцене током студија;
 4. Фотокопију личне карте;
 5. Уверење високошколске установе да студент не користи републичку стипендију или кредит;
   6.  Оверену изјаву два сведока да није у радном односу
РОК   ЗА  ПРИЈАВЉИВАЊЕ   НА  КОНКУРС  ЈЕ  са почетком од 02.02.2021. године закључно са 17.02.2021. године.      
 Непотпуне пријаве и пријаве поднете после рока утврђеног конкурсом неће се узимати у разматрање.
Пријаве са одговарајућим  документима  достављају се:
 Општинској управи општине Велика Плана, са  назнаком  ЗА  КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА  ЗА УЧЕНИКЕ И  СТУДЕНТЕ,  улица  Милоша  Великог  број 30, 11320  Велика  Плана.
Све  информације у вези са расписаним конкурсом могу се добити у згради Општинске управе општине  Велика Плана,  канцеларија  број 3,  или   на  телефон   026 - 514 - 203 ,  особе  за  контакт – Драгослава Стојановић, Драгана Јаковљевић и Наташа Спасојевић.
 
                                                                                                                               
                                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК
                                                                                                                                   Игор Матковић