Актуелно
Конкурс за доделу средстава удружењима и невладиним организацијама у 2021. години општине Велика Плана
Постављено: 09.06.2021.
 ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА  УДРУЖЕЊИМА И НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У 2021. ГОДИНИ
 
ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ за Конкурс за доделу средстава удружењима и невладиним организацијама у 2021. години општине Велика Плана
 
Рок  за  пријаву: почев од  09.06.2021. године закључно са 24.06.2021.године до 15.00 часова
 
 
 
 
 
 
            1.Подаци о организацији – подносиоцу програма
 
 
Назив организације/удружења(пун назив према акту о регистрацији), које подноси пријаву на Јавни конкурс:
 
 
 
 
Адреса организације:  
Телефон:  
Е-маил адреса:  
 
 
Број динарског наменског подрачуна код Управе за трезор:
 
 
ПИБ (порески идентификациони број):  
Матични број:  
Име и презиме,функција, телефон,мобилни телефон и е-mail одговорне особе  за реализацију програма:
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Основне  информације  о Програму
 
 
 
Назив
Програма:
 
 
 
 
 
 
Детаљан  опис Програма:
        
         Чиме се програм/пројекат бави;    који су задаци програма/пројекта;     зашто је њихова реализација важна;   како ће програм/пројекат решити, одговорити или задовољити задатак на који се односи;     који су кључни проблеми/потребе  које програм/пројекат треба да реши и које потребе циљних група и корисника треба да задовољи;     степен унапређења стања у области у којој се програм спроводи;   обим задовољавања  јавног интереса;    време реализовања  програма;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РЕФЕРЕНЦЕ  ПРОГРАМА:  ОБЛАСТ У КОЈОЈ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ ПРОГРАМ
 
Област ( заокружити област )у којој се реализује програм
 
о Социјална заштита
о Борачко – инвалидска заштита
о Заштита лица са инвалидитетом
о Друштвенa бригa о деци
о Заштита интерно расељених лица са Косова и Метохије и 
   избеглица
о Подстицање наталитета
о Помоћ старима
о Здравствена заштита
о Заштита и промовисање људских и мањинских права
о Образовање
о Наука
о Култура
о Информисање
о Заштита животне средине
о Одрживи развој
о Заштита животиња
о Заштита потрошача
о Борба против корупције
о Хуманитарни програми
о И други програми у којима удружење искључиво  и
   непосредно  следи  јавне  потребе
 
РЕФЕРЕНЦЕ  ПРОГРАМА:  ДУЖИНА ТРАЈАЊА ПРОГРАМА
Дужина трајања програма: Почетак:   Завршетак:  
 
 
 
РЕФЕРЕНЦЕ  ПРОГРАМА: БРОЈ КОРИСНИКА ПРОГРАМА, МОГУЋНОСТ РАЗВИЈАЊА
                                                     ПРОГРАМА И ЊЕГОВА ОДРЖИВОСТ
 
 
     Циљне групе – лица на које се програм односи (непосредни корисници програма/пројекта и њихов оквирни број  и пол):
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Навести могућности развијања програма или начине за наставак свих или неких одређених активности из оквира програма/пројекта после престанка подршке од стране Општине у овом периоду:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЦИЉЕВИ КОЈИ СЕ ПОСТИЖУ, ОБИМ ЗАДОВОЉАВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА, СТЕПЕН УНАПРЕЂЕЊА СТАЊА У ОБЛАСТИ У КОЈОЈ СЕ ПРОГРАМ СПРОВОДИ
 
 
       Општи циљеви програма:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Специфични  циљеви  програма (циљеви који су оствариви, који треба да имају јасно област деловања, реални, изводљиви, временски ограничени):
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ИЗ  ДРУГИХ ИЗВОРА: СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА, БУЏЕТА  РЕПУБЛИКЕ  СРБИЈЕ ,ФОНДОВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ, ПОКЛОНА, ДОНАЦИЈА, ЛЕГАТА,КРЕДИТА И ДРУГО, У СЛУЧАЈУ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА
 
 
4. Финансијски план Програма за који се подноси пријава, са структуром средстава
   (сопствених прихода, буџета Републике Србије,фондова Европске уније,поклона,
   донација, кредита и  средства  из буџета Општине)
 
I УКУПНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА, И ТО:          
   
1. Сопствена средства:         
          
2. Средства буџета општине          
        
3. Средства буџета Републике  
 
4. Средства од  донатора  
 
                
   
     II ИЗНОС СРЕДСТАВА КОЈИ СЕ ПОТРАЖУЈЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ(навести појединачне врсте трошкова-намене): ИЗНОС
1.    
 
2.            
     
3.             
 
4.             
     
5.            
     
6.    
 
7.    
 
8.    
 
9.    
 
  Укупни трошкови пројекта за износ средстава тражених од буџета Општине са урачунатим трошковима ПДВ-а:  
 
ДА КОРИСНИК ИМА РЕАЛАН ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ПРЕДЛОЖЕНИ  ПРОГРАМ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАКОНИТОСТ И ЕФИКАСНОСТ   КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА И ОДРЖИВОСТ РАНИЈИХ ПРОГРАМА: АКО СУ РАНИЈЕ КОРИШЋЕНА СРЕДСТВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ, ДА ЛИ СУ ИСПУЊЕНЕ УГОВОРНЕ ОБАВЕЗЕ, ДА ЛИ СУ СА УСПЕХОМ РЕАЛИЗОВАЛИ ОДОБРЕНЕ ПРОГРАМЕ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ И ДА СУ ПОДНЕЛИ ДЕТАЉАН ИЗВЕШТАЈ О ЊИХОВОЈ РЕАЛИЗАЦИЈИ СА ДОКАЗИМА О НАМЕНСКОМ ТРОШЕЊУ ДОБИЈЕНИХ СРЕДСТАВА
 
 
          
 
 
 
 
 
 
    КАПАЦИТЕТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА   
 
Постојећи  ресурси - материјални и људски (особе предвиђене за реализацију програма/пројекта, њихов број,  пол и њихове професионалне компетенције и квалификације  са којима  располаже носилац програма/пројекта)и други подаци -  за реализацију  Програма:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Изјава подносиоца захтева о преузимању обавеза
 
            Сагласан сам да се добијена средства неће користити за друге намене осим оних која су одобрена од стране Општине Велика Плана, и да се за исте намене нећу обратити другим институцијама за суфинансирање програма.
Обавезујем се, да ћу средства добијена из буџета Општине Велика Плана за финансирање/суфинансирање програма и пројеката  удружења у 2021. години, у случају отказивања пројекта у пуном износу вратити.
Обавезујем се, да ће ако буде одобрено, учешће Општине Велика Плана у финансирању/суфинансирању наведеног пројекта  бити на одговарајући начин истакнуто у штампаним материјалима (програм,плакат,каталог...) везаним за пројекат.
Обавезујем се, да ћу Одељењу за финансије Општинске управе Општине Велика Плана  по реализацији пројекта у складу са Уговором доставити Извештај.
Својим потписом гарантујем, да су сви подаци наведени у Пријавном формулару и прилозима тачни и да прихватам наведене обавезе.
Изјављујем   да су  сви подаци  у овом  документу  истинити и у складу са уговором, као и да сам упознат са тим да пројекат не мора бити одобрен.
 
 
 
 
 
 
Датум и место:                                                                                          Потпис овлашћеног лица
 
 
____________                                               М.П.                                   ______________________