Актуелно
КРЕДИТИ ЗА ТРАЈНА И ОБРТНА СРЕДСТВА - ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Постављено: 30.11.2018.

КРЕДИТИ ЗА ТРАЈНА ОБРТНА СРЕДСТВА

Трајна обртна средства су средства потребна за финансирање текућих обавеза које настају у редовним пословним активностима крајњег корисника кредита, а односе се на набавку сировина и материјала, залиха, као и остале производне трошкове, потраживања од купаца, обавеза према добављачима.

Искористите повољне услове кредитирања набавке потребних обртних средстава.

ЗА МИКРО, МАЛА, СРЕДЊА И ВЕЛИКА ПРАВНА ЛИЦА

Кредити за трајна обртна средства ће се одобравати са роком отплате до четири године у оквиру кога је грејс период до девет месеци. Каматна стопа је 1,5% на годишњем нивоу уколико је средство обезбеђења гаранција пословне банке, а у осталим случајевима 3% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле.

Висина кредита и рок одређују се у односу на бонитет привредног субјекта и инструменте обезбеђења.

ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ

Кредити за трајна обртна средства ће се одобравати предузетницима, са роком отплате до четири године у оквиру којег је грејс период до девет месеци. Висина каматне стопе, обрачун и наплата кредита ће се вршити као и за микро, мала, средња и велика правна лица.

https://fondzarazvoj.gov.rs/cir/proizvodi/krediti-za-trajna-i-obrtna-sredstva