Актуелно
Набавка нове опреме за наводњавање
Постављено: 23.03.2017.

Средства за реализацију ових радова се обезбеђују из буџета Републике Србије у укупном износу до 56.453.000 динара и у висини учешћа до 50% без урачунатог пореза на додату вредност.

A) КОРИСНИК СРЕДСТАВА

Право на коришћење средстава за набавку нове опреме за наводњавање и то за опрему набављену у 2016. години може да оствари:

1) Физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства,

2) Научно-истраживачка организација: високошколска образовна установа у области пољопривреде и институт у области пољопривреде коју је основала Република Србија,

3) Установа: средња стручна школа у подручју рада пољопривреде и висока школа струковних студија из области пољопривреде које је основала Република Србија,

4) Привредно друштво: микро, мало и средње правно лице разврстано у складу са законом којим се уређује рачуноводство, предузетник, удружење водокорисника и земљорадничка задруга.

Б) ОПШТИ УСЛОВИ

Корисник средстава право на средства може да оствари ако је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар) у активном статусу и ако је уписао у Регистар парцеле на којима се налази систем за наводњавање.

Корисник средстава може да оствари право на средства за набављену опрему за наводњавање у 2016. години.

Корисник средстава право на средстава може да оствари ако за предметно инвестиционо улагање не користи и неће користити подстицаје, субвенције и донације по другом основу и код других органа и институција.

 Пријава која се односи на набављену опрему у вредности испод 40.000 динара без урачунатог пореза на додату вредност неће се разматрати.

Корисник средстава може да поднесе највише једну пријаву.

В) ПОСЕБНИ УСЛОВИ

Привредно друштво, предузетник, земљорадничка задруга и удружење водокорисника право на средства могу да остваре ако су уписани у одговарајући регистар код Агенције за привредне регистре у активном статусу.

Г) ИЗНОС СРЕДСТАВА КОЈИ СЕ ОДОБРАВА

Износ средстава који се одобрава је до 50% вредности набављене опреме за наводњавање без урачунатог пореза на додату вредност на коју се односи пријава и која се сматра прихватљивим инвестиционим улагањем у смислу овог конкурса.

Максимални износ средстава по поднетој пријави који може бити одобрен је 4.000.000 динара без урачунатог пореза на додату вредност.

Д) ПРИХВАТЉИВА ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА

Прихватљива инвестициона улагања за набавку нове опреме за наводњавање у смислу овог конкурса, и то за нову опрему набављену у 2016. години су набавка:

– пумпе, агрегата за пумпу (дизел, бензински и електропогон),

– фертигатора, фертигационе пумпе, манометра, филтера,

– окитена(доводних цеви), разводних цеви, дрипова/латерала, капајућих трака, капаљки,

– распрскивача (спринклера), тифона, тифона са кишном рампом, кишне рампе, кишног крила, воденог топа/топа за наводњавање и центар пивота,

– за изградњу бунара: бунарска цев/филтерска бунарска цев.

Ђ) НЕПРИХВАТЉИВА УЛАГАЊА И ДРУГИ НЕПРИХВАТЉИВИ ТРОШКОВИ

 • набавка опреме путем лизинга, компензације и асигнације.

Е) ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Корисник средстава на конкурс обавезно подноси:

 1. Читко попуњен и потписан, односно оверен образац пријаве,

 2. Рачун за предметно инвестиционо улагање издат у 2016. години, који гласи искључиво и само на подносиоца пријаве;

 3. Доказ о плаћању инвестиционог улагања и то:

а) налог за пренос средстава на којем је назначени дужник-налогодавац Kорисник средстава и наведено је његово име и презиме, односно његов назив, односно назив пословне банке код које је одобрен кредит и извод оверени од стране банке или потврда о извршеном налогу за пренос код безготовинског плаћања или,

б) налог за уплату оверен од стране банке на којем је назначени уплатилац искључиво корисник средстава и наведено је његово име и презиме односно назив и извод оверен од стране банке са фискалним исечком код безготовинског плаћања или,

в) фискални исечак код готовинског плаћања или плаћања картицом,

      4) Отпремница потписана од стране подносиоца пријаве,

      5) Гарантни лист за извршену набавку предметне опреме за коју је утврђена обавеза издавања гарантног листа, одосно изјава да предметна опрема не подлеже гаранцији,

     6) Изјава пољопривредника, односно одговорног лица да под кривичном и материјалном одговорношћу тврди да за предметно инвестиционо улагање не користи и да неће користити подстицаје, субвенције и донације по другом основу,

      7) Потврда надлежног органа јединице локалне самоуправе према месту пребивалишта, односно седишта подносиоца пријаве да за набавку опреме за наводњавање не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, не старија од месец дана од дана подношења пријаве,

      8) Доказ о упису у одговарајући регистар код Агенције за привредне регистре (доставља привредно друштво, предузетник,  земљорадничка задруга и удружење водокорисника),

      9)  Доказ о разврставању (доставља привредно друштво),

      10) Доказ да је основана од стране Републике Србије (доставља научноистраживачка организација и установа).

Документација наведена под редним бројевима од 2) до 4) и редним бројевима 6) и 7) и редним бројем 9) се доставља у оригиналу, а Управа за пољопривредно земљиште ће уважити на предлог комисије и оверене фотокопије од јавног бележника, односно суда, односно општине.

Ж) КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРИЈАВА

 • Површина пољопривредног земљишта која ће се наводњавати:

 • до 1 хектара – 20 поена;

 • од 1,01 – 3 хектара – 40 поена;

 • већа од 3,01 хектара – 50 поена.

 • Подносилац пријаве:

 • Привредно друштво и предузетник – 20 поена;

 • Научноистраживачка-организација и установа– 30 поена;

 • Физичко лице,  удружење водокорисника и земљорадничка задруга – 50 поена.

З)  РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Пријавa на Конкурс подноси се закључно са 30.06.2016. године.