Актуелно
О Д Л У К A О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈЕ ЗОНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
Постављено: 26.12.2016.
           
 
На основу члана 7. и 8. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13-усклађен износ,125/14-усклађен износ и 95/2015-усклађен износ), члана 32. став 1. тачка 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07 и 83/2014), члана 6. став 3. Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, број 26/01, 45/02-ус, Сл.лист СРЈ 42/02-УС, Сл.гласник РС 80/02-др.закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-ус, 47/13 и 68/14- др.закон ), и члана 24. став 1. тачка 3. Статута Општине Велика Плана („Међуопштински службени лист Општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“, број 39/08),
            Скупштина општине Велика Плана на 7. седници одржаној 30. Новембра 2016. Године, донела је 
 
 
                                           
О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈЕ ЗОНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
 
 
Члан 1.
 
 
          У Одлуци о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Велика Плана („Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“број 25/2014), у члану 2.став 1. речи: „дванаест зона“, замењују се речима: “тринаест зона“. У истом ставу после речи: „ЧЕТВРТА зона“, додају се рeчи: „ЧЕТВРТА А зона“.
 
Члан 2.
 
            У члану 5. став 4. речи:“и на северу радну зону „Север“ замењују се речима: ''и на северу део радне зоне Север''.
           После става 4. додаје се нов став 5, који гласи:
„ ЧЕТВРТА  А зона  обухвата део радне зоне Север“ која обухвата простор оивичен на југу некатегорисаним путем  кп.бр. 6183. КО Велика Плана I, на западу и северу оивичен некатегорисаним путем  кп.бр.1136/1 и кп.бр. 1137 КО Велика Плана II, старим коритом „Рита“ кп.бр.1133 КО Велика Плана II, кп.бр.6683, 6820 и кп.бр. 5692/2 КО Велико Орашје, северним међама парцела кп.бр. 4862, 4834, 4833, 4829/1, 4830 и 4831. све у КО Велико Орашје, на истоку и југоистоку државним путем II А реда број 158- кп.бр.6685 КО Велико Орашје и  насипом  на кп.бр. 6815 КО Велико Орашје.  На југоистоку граница ЧЕТВРТЕ А зоне пружа се северозападном међом кп.бр.7066, пресеца кп.бр.7062, 7061, 7060,7059,7058,7057, 7056, 7055, 7053, 7052, 7051, 7050, 7049 и 7048, затим се пружа северозападном међом кп.бр.7068  КО Велико Орашје и  кп.бр. 10139 КО Велика Плана II,  југозападном међом кп.бр. 10037 КО Велика Плана II,  улицом Орашком  која се налази на кп.бр. 6685 КО Велико Орашје и кп.бр.1360/1  КО Велика Плана II.
           Досадашњи ставови од  5. до 12. постају ставови од 6. до 13.
           
Члан 3.
 
       Ову одлуку објавити на интернет страни општине Велика Плана.
 
 
 
 
Члан 4.
                                                   
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Међуопштинском  службеном листу Општина Велика Плана и Смедеревска Паланка, а примењује се од 1. јануара 2017. године.
                      
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
Број: 011-105/2016-I од  30. новембра 2016. године.
                                                        
 
                                                                                    ПРЕДСЕДНИК
(М.П.)
                                                                                                  Ненад Перић