Актуелно
О Д Л У К А о радном времену угоститељских објеката и самосталних угоститељских радњи у време епидемије изазване заразном болешћу COVID -19 на територији општине Велика Плана
Постављено: 04.09.2020.
На основу члана 25. Одлуке о послвоном радном времену одређених организација и радњи на територији општине Велика Плана (''Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка''', број 13/06 – пречишћен текст, 6/17 и 20/20) и члана  40. Статута општине Велика Плана (''Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедревска Паланка'', број 10/19),
 
Председник општине Велика Плана доноси
 
 
О Д Л У К У
о радном времену угоститељских објеката и самосталних угоститељских радњи
у време епидемије изазване заразном болешћу COVID -19
на територији општине Велика Плана
 
I
Ради спрчавања опасности  од погоршања  епидемиолошке ситуације изазване заразном болешћу COVID -19, утврђује се следећи распоред радног времена угоститељских објеката и самосталних угоститељских радњи на територији општине Велика Плана.
 
II
Угоститељски објекти и самостлне угоститељске радње могу радити радним данима  у периоду од  06 до 24 сата, а у дане викенда (петком и суботом) од у периоду од 06 до 01 сата после поноћи,   уз максимално поштовање свих мера заштите прописаних од стране надлежних органа.
Угоститељски објекти типа бара у којима се пружају услуге пића, хране и услуге забаве (ноћни бар, диско бар, дансинг бар, кабаре бар и сл.), могу  у периоду од 21 до 01  сата после поноћи,  уз максимално поштовање свих мера заштите прописаних од стране надлежних органа.
 
III
Радно време угоститељских објката  наведених у члану 2. ове одлуке трајаће до тренутка отклањања опасности од погоршања  епидемиолошке ситуације  на територији  општине Велика Плана.
O престанку важења  одредби  дефинисаних у тачки  II ове одлуке, одлучиће се посебним актом.
 
IV
            Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука председника општине, број:011-36/2020-II од 13.07.2020. године.
 
V
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се од 04. септембра  2020. године.
 
VI
            Ову одлуку објавити на званичном сајту општине Велика Плана и у средствима јавног информисања.
 
Број:011-48/2020-II
У Великој Плани, 04. септембра 2020. године
 
 
 
 
 
ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА
 
                                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК
 
                                                                                                                        Игор Матковић