Актуелно
О Д Л У К AО УТВРЂИВАЊУ КОЕФИЦИЈЕНАТА ЗА ОБРАЧУН ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ
Постављено: 26.12.2016.
              На основу члана 7 и 8. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 62/06, 47/11,93/2012, 99/2013-усклађен износ,125/2014-усклађен износ и  95/2015-усклађен износ ), члана 32. став 1. тачка 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07 и 83/2014- др.закон), члана 7.a. став 3,  и члана 38б став 1. Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, број 26/01, 45/02-ус, Сл.лист СРЈ бр. 42/02-ус, Сл.гласник РС бр.  80/02-др.закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10,24/11, 78/11, 57/12-ус,  47/2013 и 68/14-др.закон),  и члана 24 .став 1. тачка 3. Статута Општине Велика Плана („Међуопштински службени лист Општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“, број 39/08),
        Скупштина општине Велика Плана донела је 
 
                                        
О Д Л У К У
О УТВРЂИВАЊУ КОЕФИЦИЈЕНАТА ЗА ОБРАЧУН ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
ЗА   НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ
                                         
       
                                                         Члан 1.
 
             Овом одлуком утврђују се коефицијенти за потребе утврђивања основице за обрачун пореза на имовину за обвезнике који воде пословне књиге на територији општине Велика Плана
 
                                                           Члан 2.
            
             На територији општине Велика Плана одређено је дванаест зона за утврђивање пореза на имовину, и то ПРВА, ДРУГА, ТРЕЋА, ЧЕТВРТА, ПЕТА, ШЕСТА, СЕДМА, ОСМА, ДЕВЕТА, ДЕСЕТА, ЈЕДАНАЕСТА и ДВАНАЕСТА зона, с тим што је ПРВА ЗОНА одређена као зона са највећим степеном опремљености.
             Коефицијенти се утврђују у зависности од зоне у којој се налази непокретност која је предмет утврђивања обавезе плаћања пореза и они износе:
 
1.)      1,00   за непокретности у ПРВОЈ зони као зони са највећим степеном опремљености.
2.)       0,80       за непокретности у ДРУГОЈ зони.
3.)       0,57       за непокретности у ТРЕЋОЈ зони.
4.)       0,40       за непокретности у ЧЕТВРТОЈ зони.
5.)       0,35       за непокретности у ПЕТОЈ зони.
6.)       0,28       за непокретности у ШЕСТОЈ  зони.
7.)       0,25       за непокретности у СЕДМОЈ зони.
8.)       0,21       за непокретности у  ОСМОЈ зони
9.)       0,21       за непокретности у  ДЕВЕТОЈ зони
10.)    0,21      за непокретности у  ДЕСЕТОЈ зони
11.)    0,21      за непокретности у  ЈЕДАНАЕСТОЈ зони
12.)    0,25      за непокретности  у  ДВАНАЕСТОЈ зони
 
                                                Члан 3.
 
             Ову одлуку објавити на интернет страни општине Велика Плана.
 
                                                            Члан 4.
 
             Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању коефицијената за обрачун пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге („Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска  Паланка“број 24/2013).
 
                                                           Члан 5.
            
             Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Међуопштинском службеном листу Општина Велика Плана и Смедеревска Паланка, а примењује се од 1. јануара 2017. године.
                      
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
Број: 011-104/2016-I од  30. новембра 2016.године.
                                                   
 
                                                                                            ПРЕДСЕДНИК
(М.П.)
                                                                                               Ненад Перић