Актуелно
О Г Л А С за спровођење поступка давања на употребу објеката и земљишта у Лозовику путем јавног надметања
Постављено: 21.01.2018.
На основу Уговора бр.112-313/2012-II од 21.09.2012.године закљученог између Републике Србије и Општине Велика Плана и члана 39.став 1.тачка 8.Статута Општине Велика Плана (Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка '' број 39/2008) и Решења о покретању поступка давања на употребу објеката и земљишта бр.02-200/2017-II од 18.01.2018. године,
 
Председник Општине Велика Плана, дана 18.01.2018. године, доноси
 
 
 
Р Е Ш Е Њ Е
о расписивању
 
О Г Л А С А
 
за спровођење поступка давања на употребу објеката и земљишта у Лозовику
путем јавног надметања
 
 
1.Расписује се оглас за спровођење поступка  давања на употребу следећих објеката са земљиштем:
 
ГРУПА ОБЈЕКАТА БРОЈ 1 - гараже и радионице са земљиштем, укупне површине погодне за обављање делатности 180 м2, на делу катастарске парцеле бр. 10800, уписаној у лист непокретности број 388 КО Лозовик, који део има површину 48 ара и дефинисан је на следећи начин: граница почиње од тромеђе катастарских парцела 10802/1, 10800 и 13043 на североистоку  кп 10800, која иде међном линијом у правцу југозапада међном линијом између кп бр 10800 и 10802/1 са скретањем у правцу југоистока  до тачке где  међна линија скреће према улици Београдској  правом линијом која се налази на 6 метара удаљености од јужног зида постојећег објекта на северу кп бр 10800 и која линија  паралелним правцем са тим зидом иде у правцу међе Београдске улице до тачке где даље граница иде у правцу североистока међном линијом између кп бр 10800 и 13043 све до почетне тачке.
 
ОБЈЕКАТ БРОЈ 2-продавница са пратећим објектом, укупне површине 76 м2 који се налази на катастарској парцели број 12142, уписаној у лист непокретности број 4843 КО Лозовик, заједно са целокупном парцелом на којој се објекти налазе, као земљиштем за редовну употребу објекта, површине 3,16 ари;
 
ОБЈЕКАТ БРОЈ 3-ветеринарска станица, који се налази на катастарској парцели број 10801, уписаној у лист непокретности број 388 КО Лозовик, површине 273 м2, са парцелом на којој се налази укупне површине 32,17 ари.
 
Напомена бр.1:Груписање објеката  број 1 извршена је употребом  званичног ортофото снимка  са web презентације Републичког геодетског завода који се налази у прилогу огласа.
 
 Напомена бр.2:Приступ групи објеката број 1. врши се из улице Београдске.
 
Напомена бр.3:Колска вага на делу парцеле бр.10800 КО Лозовик није предмет давања на употребу, што је одређено и дефинисањем граница објекатаи, а општина Велика Плана задржава право привременог коришћења исте.
  
            2. Објекти и земљиште из тачке 1.овог огласа дају се на употребу на време од 5 година, уз могућност продужетка уговора непосредном погодбом без расписивања новог јавног надметања, који услови продужетка трајања употребе ће бити дефинисани уговором.
У случају да Дирекција за имовину Републике Србије одреди крајњег корисника пре истека рока давања непокретности на употребу, уговор ће бити раскинут, а корисник непокрености је дужан да у року од  3 месеца дате непокретности ослободи од ствари без права да тражи надоканду штете због немогућности обављања делатности.
 
3. Група објеката бр. 1 се даје на употребу ради обављања пословне делатности складиштења пољопривредних производа, држања коња, крупне стоке, прераде пољопривредних производа, обављања других производних делатности из металског и дрвног комплекса, обављања трговине на велико и мало и сл;
Објекат бр. 2 се даје на употребу ради обављања пословне делатности трговине на велико и мало и сл;
Објекат бр. 3 се даје на употребу ради обављања пословне делатности, складиштења пољопривредних производа, држања коња, крупне стоке, прераде пољопривредних производа, обављања других производних делатности из металског и дрвног комплекса, трговине на велико и мало и сл.
Сви учесници у поступку јавног надметања су у обавези да се упознају са стањем објеката и земљишта из тачке 1.овог огласа на терену пре одржавања јавног надметања и не могу се касније позивати на његове материјалне недостатке.
 
            4. Поступак јавног надметања спровешће се дана 08.02.2018. године у 11,00 часова, у просторијама Месне заједнице у Лозовику.
Учесници јавног надметања су у обавези да на јавно надметање понесу важећу личну карту или други важећи службени документ (пасош или возачку дозволу) из којег је могуће утврдити њихов идентитет.
 
5. Лице којем су објекти и земљиште дати на употребу има обавезу коришћења објеката и земљишта у складу са законом уз обавезу да у зависности од врсте делатности обезбеди испуњеност одређених услова о свом трошку, као и да уколико му се у надзору надлежних органа изрекне мера забране обављања делатности услед неиспуњавања прописаних услова, исто лице нема право потраживања накнаде штете нити умањење износа накнаде за употребу датих непокретности.
           
6. Право учешћа у поступку јавног надметања имају сва физичка и правна лица.
 
7. Пријаве за учешће у поступку јавног надметања подносе се Комисији за давање на употребу објеката и земљишта у Лозовику  (у даљем тексту: Комисија) на адресу: 11320 Велика Плана, улица Милоша Великог број 30.
            Пријаве за учешће у поступку јавног надметања се подносе у затвореним ковертама, поштом или лично на писарницу Општинске управе општине Велика Плана, на адресу из става 1. ове тачке, са видљивом назнаком: ''Пријава за јавно надметање – објеката и земљишта у Лозовику'' са навођењем броја објекта, односно групе објеката из овог огласа за који, односно које се подноси пријава.
           
            8. Рок за подношење пријаве за учешће у поступку јавног надметања је петнаест дана од дана објављивања огласа, при чему се дан објављивања огласа не урачунава у рок за подношење пријаве.
Благовременим ће се сматрати оне пријаве које буду предате на писарници Општинске управе Велика Плана, закључно са даном 05.02.2018. године до 15.00 часова или послате препоручено поштом закључно са 05.02.2018. године.
            Пријава обавезно мора да садржи :
            -доказ о уплати депозита;
            -уредно попуњени образац пријаве који се добија на писарници Општинске управе општине Велика Плана или у канцеларији бр. 50;
            -за физичка лица још и: фотокопију важеће личне карте, односно очитану важећу личну карту уколико је иста са чипом;
            -за предузетнике још и: фотокопију важеће личне карте, односно очитану важећу личну карту, уколико је иста са чипом,  фотокопију решења о упису радње у регистар код надлежног органа, односно извод из регистра привредних субјеката код надлежног органа;
            -за правна лица још и: фотокопију важеће личне карте за лице које заступа правно лице, фотокопију Решења о упису правног лица у регистра код надлежног органа, односно извод из регистра привредних субјеката код надлежног органа;
            -пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве.
            Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве, односно понуде не могу учествовати у поступку јавног надметања, а непотпуне или неблаговремене пријаве се одбацују.
           
9.Почетна цена за објекте из тачке 1.овог огласа износи :
 
  • за групу објеката број 1-гараже и радионице са земљиштем, 30 дин./м2 месечно, односно укупно 5.400,00 динара месечно ;
  • за објекат број 2- продавница са пратећим објектом, 160 дин./м2 месечно, односно укупно 12.160,00 динара месечно;
  • за објекат број 3 –ветеринарска станица, 50 дин./м2 месечно, односно укупно 13.650,00 динара месечно;
 
Лицитациони корак за јавно надметање за сваки објекат износи 1.000,00 динара
 
            10. Депозит се утврђује у висини од 2 месечне закупнине за објекат који се даје на употребу у следећим износима :
 
-за групу објеката број 1-  у износу од 10.800,00 динара
-за објекат број 2 - у износу од 24.320,00 динара
-за објекат број 3- у износу од 27.300,00 динара.
Депозит се уплаћује на депозитни подрачун општине Велика Плана бр. 840-1087804-87, са позивом на број 62 109, по моделу 97.
            Учесницима који нису успели на јавном надметању, депозит се враћа у року од 3 дана по завршетку поступка по огласу. Учесник јавног надметања коме се враћа уплаћени депозит,  је дужан да Комисији достави број банковног рачуна на које се може извршити уплата на име повраћаја уплаћеног депозита, а који рачун мора да гласи на име тог учесника.
            Учеснику који је успео у јавном надметању, износ положеног депозита се урачунава у закупнину.
            Подносилац пријаве који не прихвати почетну висину закупнине, или као најповољнији понуђач не закључи уговор о закупу, губи право на враћање депозита.
 
            11. Избор најповољнијег понуђача врши се применом критеријума висине понуђене накнаде.
            Уколико у поступку два или више понуђача понуде исти износ накнаде, Комисија ће извршити избор најповољнијег понуђача по слободном уверењу.
 
            12. Поступак јавног надметања сматра се успелим и у случају достављања једне исправне и благовремене пријаве за учешће, којом се подносилац пријаве региструје и присуствује јавном надметању  и проглашава  најповољнијим понуђачем, ако прихвати почетну висину накнаде  по којој се непокретности могу дати на употребу.
 
            13. По спроведеном поступку јавног надметања, Комисија доставља образложен предлог одлуке о давању на употребу председнику општине који доноси коначну одлуку о кориснику  пословног простора из тачке 1. овог огласа.
            Решење из става 1. ове тачке доставља се свим учесницима јавног надметања.
 
            14. Сваки учесник у поступку јавног надметања који сматра да су повређена његова права, може изјавити приговор Председнику општине Велика Плана у року од три дана од дана пријема решења из става 2. тачке 13. овог огласа.
 
            15. На основу коначног решења о давању објеката на употребу, председник општине закључује уговор са корисником коме је додељен објекат.
            Корисник је дужан да закључи уговор о давању на употребу у року од осам дана од дана пријема позива, односно обавештења.
 
   16. Општина Велика Плана је у обавези да кориснику испоставља рачуне за одговарајући месец употребе пословног простора најкасније до десетог у месецу за текући месец.
Накнада се плаћа у року од три дана од дана пријема рачуна из става 1. ове тачке и усклађује се према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике о индексима потрошачких цена.
 
            17. Поред обавезе плаћања накнаде, за објекте број 1, 2 и 3 корисници имају обавезу да редовно плаћају рачуне за утрошену електричну енергију.
Корисници су дужни и да сносе трошкове текућег одржавања, хитних интервенција, и комуналних услуга.
 
18. Корисник  не може вршити адаптацију објеката без претходне сагласности председника општине.
Сви трошкови адаптације закупљене непокретности извршене у складу са ставом 1.ове тачке падају на терет корисника.
Председник општине може, по захтеву корисника одобрити извођење радова  који имају карактер инвестиционог одржавања на предметној непокретности, према уобичајеним стандардима и важећим прописима у области грађевинарства.
Износ накнаде за употребу може се умањити на име издатака за инвестиционо одржавање објекта, али највише до 50 % од укупне накнаде која се утврди у поступку јавног надметања.
Уколико се на објектима изводе радови који не спадају у адаптацију или инвестиционо одржавање пре прибављања акта којим се одобрава та врста радова потребно је пробавити сагласност Дирекције за имовину Републике Србије.
            Ближа права и обавезе у случају из става 1, 2, 3, 4 и 5. ове тачке регулисаће се уговором.
 
19. Лице коме су наведене непокретности дате на употребу има обавезу да исте користи у складу са законом, уз обавезу да у зависности од врсте делатности обезбеди испуњеност одређених услова за обављање тих делатности о свом трошку, као и да уколико му се у надзору надлежних органа изрекне мера забране обављања делатности услед неиспуњавања захтеваних услова, нема право потраживања за накнаду штете нити умањење износа накнаде за употребу датих непокретности.
 
20. Трошкове  редовне употребе и одржавања објеката сноси корисник.
 
            21. Лице којем се наведене непокретности дају на употребу  је дужно да пословни простор користи у складу са наменом која је утврђена уговором и исти не може давати на употребу другом лицу.
            Лице из става 1. овог члана може променити делатност или поред одобрене обављати и другу делатност у објекту датом на употребу уз претходну писмену сагласност председника општине о чему се закључује анекс уговора о давању на употребу у року од осам дана од дана добијања сагласности.
           
22. Овај оглас биће објављен у средствима јавног информисања: Радио''Плана'' и ТВ ''Плана'', на огласној табли Општинске управе општине Велика Плана и на огласној табли Месне заједнице у Лозовику, почев од 19.01.2018.године.
 
            Број: 02-200/2017-II
У Великој Плани, дана 18.01.2018. године
 
 
ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
 
 
 
    Обрађивач                                                                                                                ПРЕДСЕДНИК
М.П
Дарко Бердовић                                                                                                      ____________________
                                                                                                                                      Игор Матковић