Актуелно
О Г Л А С О ЈАВНОМ КОНКУРСУ за именовање директора Јавног предузећа за водоснабдевање ''Морава'' Велика Плана
Постављено: 27.08.2021.
            СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА и СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, на основу члана 36. и 39. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број 15/16 и 88/19) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа за водоснабдевање ''Морава'' Велика Плана, објављују
 
 
 
О Г Л А С
 
О ЈАВНОМ КОНКУРСУ
за именовање директора
Јавног предузећа за водоснабдевање ''Морава'' Велика Плана
 
 
 
 
 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ ''МОРАВА'' ВЕЛИКА ПЛАНА
 
1. Подаци о јавном предузећу:
 
Пословно име: Јавно предузеће за водоснабдевање ''Морава'' Велика Плана.
Скраћено пословно име: Јавно предузће ''Морава'' Велика Плана.
Седиште предузећа: Велика Плана, Милоша Великог 30.
Порески идентификациони број: 102089553.
Матични број: 17112171.
Уписано код Агенције за привредне регистре, под бројем: БД. 42468/2005 од 01.07.2005. године.
Претежна делатност: 36.00 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.
 
2. Подаци о радном месту и трајању мандата:
 
Директор Јавног предузећа за водоснабдевање ''Морава'' Велика Плана чији је оснивач општина Велика Плана и општина Смедеревска Паланка.
Опис послова радног места:
1) представља и заступа јавно предузеће;
2) организује и руководи процесом рада;
3) води пословање јавног предузећа;
4) одговара за законитост рада јавног предузећа;
5) предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење;
6) предлаже годишњи програм пословања и одговоран је за његово спровођење;
7) предлаже финансијске извештаје;
8) извршава одлуке надзорног одбора;
9) бира извршне директоре;
10) закључује уговоре о раду са извршним директорима, у складу са законом којим се уређују радни односи;
11) доноси акт о систематизацији;
12) врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и статутом јавног предузећа.
Директор јавног предузећа заснива радни однос на одређено време. Мандат директора траје четири године.
 
3. Подаци о условима за именовање:
 
Право пријављивања имају сви заинтересовани кандидати који испуњавају следеће услове:
1) да је пунолетан и пословно способан;
2) да је стручњак из области машинства, грађевинарства, права, економије или друге области која је од значаја за делатност од општег интереса за чије обављање је основано јавно предузеће;
3) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
4) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из претходне тачке;
5) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа;
6) да познаје област корпоративног управљања;
7) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;
8) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
9) да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци;
10) да му нису изречене мере безбедности, у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.
 
4. Подаци о месту рада:
 
Место рада је Трновче, општина Велика Плана, улица Моравска број бб.
 
5. Подаци о доказима који се прилажу уз пријаву:
 
Заинтересовани кандидати који испуњавају наведене услове, уз пријаву на конкурс подносе следеће доказе:
1) извод из матичне књиге рођених;
2) уверење о држављанству РС (не старије од шест месеци у односу на дан објављивања јавног конкурса у ''Службеном гласнику РС'';
2) уверење о општој здравственој способности (подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о раду);
3) диплому о стручној спреми;
4) исправе којима се доказује радно искуство (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство – из којих се доказује да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање, односно да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа, као и да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова);
5) уверење Министарства унутрашњих послова Републике Србије да кандидат није осуђиван на казну затвора, односно да му нису изречене мере безбедности (не старије од 6 месеци) и уверење надлежног органа о пословној способности кандидата (не старије од 30 дана);
6) оверена писана изјава кандидата да није члан органа политичке странке, односно писани акт органа политичке странке да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена код надлежног органа.
 
6. Рок у коме се подносе пријаве на конкурс и садржина пријаве:
 
Рок за подношење пријава на конкурс је 30 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс објављен у ''Службеном гласнику Републике Србије''.
Пријава на конкурс треба да садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, број телефона, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорнисти на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.
 
7. Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс:
 
Пријаве се достављају на адресу: Скупштина општине Велика Плана, Комисија за спровођење конкурса за избор директора Јавног предузећа за водоснабдевање ''Морава'' Велика Плана, 11320 Велика Плана, Милоша Великог 30, у затвореним ковертама са назнаком: ''За јавни конкурс – именовање директора Јавног предузећа ''Морава'' Велика Плана или на адресу: Скупштина општине Смедеревска Паланка, Комисија за спровођење конкурса за избор директора Јавног предузећа за водоснабдевање ''Морава'' Велика Плана, 11420 Смедеревска Паланка, Вука Караџића 25, у затвореним ковертама са назнаком: ''За јавни конкурс – именовање директора Јавног предузећа ''Морава'' Велика Плана.
Пријаве се могу доставити и непосредно преко писарница органа управе.
 
8. Подаци о лицу задуженом за давање обавештења о јавном конкурсу:
 
Све информације у вези са конкурсом могу се добити на телефон: Велика Плана (026) 514 262, особа задужена за контакт је Mиодраг Шкорић или Смедеревска Паланка 066/881-47-71, особа задужена за контакт је Данило Лабус.
 
9. Подаци о стручној оспособљености, знањима и вештинама које се оцењују у изборном поступку и начину њихове провере:
 
У изборном поступку Комисија ће извршити проверу стручне оспособљености, знања и вештина кандидата:
- оценом података из пријаве и доказа поднетих уз пријаву на јавни конкурс;
- усменом провером.
Оцена података из пријаве и доказа поднетих уз пријаву на јавни конкурс. Оцена података из пријаве и доказа поднетих уз пријаву на јавни конкурс врши се прегледом и бодовањем стручне оспособљености кандидата стечене високим образовањем и стручне оспособљености стечене радним искуством.
Приликом оцене стручне оспособљености кандидата стечене високим образовањем, сваки члан Комисије, бодовима два или три, бодује сваког кандидата понаособ, а приликом оцене стручне оспособљености стечене радним искуством, сваки члан Комисије, бодовима од један до три, бодује сваког кандидата понаособ, у складу са одредбама Уредбе о мерилима за именовање директора јавног предузећа (''Службени гласник РС'', број 65/16).
Усмена провера. Усмена провера стручности кандидата врши се разговором Комисије са кандидатом, у складу са одредбама Уредбе о мерилилима за именовање директора јавног предузећа (''Службени гласник РС'', број 65/16).
За усмену проверу Комисија унапред припрема питања која ће бити постављена кандидатима. Свим кандидатима се постављају иста питања и по истом редоследу. Максималан број питања је 10. Питања се односе на познавање једне или више области из које је делатност за чије је обављање основано јавно предузеће, односно познавања других делатности које обавља јавно предузеће, познавања прописа којима се уређује правни положај јавних предузећа и привредних друштава, прописа којима се уређују услови и начин обављања делатности од општег интереса, познавања области корпоративног управљања, као и општих прописа о раду.
На основу усмене провере стручности кандидата, Комисија оцењује кандидате оценама. Сваки члан Комисије оцењује сваки усмени одговор кандидата појединачно, оценом од један до три.
О датуму, времену и месту обављања усмене провере Комисија обавештава кандидате телефоном или телеграмом на контакт бројеве, односно на адресе које наведу у својим пријавама, најмање осам дана пре дана отпочињања изборног поступка.
Укупан број бодова који је добио сваки кандидат понаособ, утврђује се тако што се прво саберу сви бодови чланова Комисије које је освојио један кандидат, а затим се утврди просечна оцена, поделом добијеног збира са бројем чланова Комисије.
Изборни поступак се спроводи само између кандидата који испуњавају услове за именовање, чије су пријаве благовремене, јасне и потпуне, односно уз које су приложени сви потребни докази, о чему Комисија саставља списак кандидата који испуњавају услове за именовање.
У случају да два или више кандидата имају једнак број бодова, тако да није могуће одредити листу за именовање са три најбоље рангирана кандидата, Комисија ће применити мерила из члана 12. став 2. и 3. Уредбе о мерилима за именовање директора јавног предузећа (''Службени гласник РС'', број 65/16).
 
10. Напомене:
 
Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве, тј. пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној од стране надлежног органа, комисија ће одбацити закључком против кога није допуштена посебна жалба.
Обавештавају се кандидати да ће се документација враћати искључиво уз писмени захтев кандидата.
Овај конкурс се објављује у ''Службеном гласнику Републике Србије'', дневном листу ''Kurir'', ''Међуопштинском службеном листу општина Велика Плана и Смедеревска Паланка'' и на сајту општине Велика Плана www.velikaplana.rs и сајту општине Смедеревска Паланка www.smederevskapalanka.rs.
 
11. Додатна напомена:
 
Оглас о јавном конкурсу за именовање директора Јавног предузећа ''Морава'' Велика Плана објављен је у ''Службеном гласнику Републике Србије'' у броју  80/2021 од 13. августа 2021. године.