Актуелно
О Г Л А С О ЈАВНОМ КОНКУРСУ за попуњавање радног места службеника на положају - ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
Постављено: 05.07.2021.
ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА
Општинско веће општине Велика Плана
 
 
            На основу члана 95. став 1.  Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', број 21/16, 113/17, 95/18, 113/17-др. закон, 95/18-др.закон и 157/20-др. закон), у вези са чланом 12. став 2. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', број 95/16) и чланом 24. Одлуке о Општинском већу општине Велика Плана (''Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка'', број 41/08, 22/12 и 16/19),
 
            Општинско веће општине Велика Плана, на 42. седници одржаној 30. јуна 2021. године, објављује
 
 
О Г Л А С
 
О ЈАВНОМ КОНКУРСУ
за попуњавање радног места службеника на положају -
ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
 
 
 
1. ПОДАЦИ О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ
 
Пословно име: Општинска управа општине Велика Плана.
Седиште: Велика Плана, Милоша Великог 30.
Порески идентификациони број: 101178949
Матични број: 06139264
Претежна делатност: 8411
 
2. ПОДАЦИ О РАДНОМ МЕСТУ И ТРАЈАЊУ РАДА НА ПОЛОЖАЈУ
 
Заменик начелника Општинске управе општине Велика Плана.
Опис послова радног места:
- замењује начленика Општинске управе у случају његове одсутности ли спречености да обавља своју дужност;
- по овлашћењу начелника Општинске управе организује обављање послова из надлежности Општинске управе и
- обавља друге послове по овлашћењу начелника Општинске управе.
Рад на положају траје пет година.
 
3. ПОДАЦИ О МЕСТУ РАДА
 
Место рада је Велика Плана, улица Милоша Великог број 30.
 
4. ПОДАЦИ О УСЛОВИМА ЗА ПОСТАВЉЕЊЕ
 
Право пријављивања има сваки заинтересовани кандидат који поред општих услова – да је држављанин Републике Србије, да је пунолетан, да има општу здравствену способност, да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу, испуњава и посебне услове из члана 50. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', број 21/16, 113/17, 95/18, 113/17 – др. закон, 95/18-др.закон и 157/20-др. закон) – стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у струци и познавање рада на рачунару (МS Office пакет и интернет).
 
5. ПОДАЦИ О ДОКАЗИМА КОЈИ СЕ ПОДНОСЕ УЗ ПРИЈАВУ НА ЈАВНИ КОНКУРС
 
Заинтересовани кандидати који испуњавају наведене услове, уз пријаву на оглас подносе следеће доказе:
- уверење о држављанству (не старије од шест месеци);
- извод из матичне књиге рођених;
- уверење о општој здравственој способности (подноси изабрани кандидат пре постављења);
- диплому о завршеном правном факултету;
- уверење о положеном стручном испиту за рад у органима државне управе, или положеном правосудном испиту;
            - исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);
            - уверење Министарства унутрашњих послова Републике Србије – Полицијске управе да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (издато након објављивања овог огласа) и уверење да кандидат није под истрагом и да се против њега не води кривични поступак (издато након објављивања овог огласа).
            Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у складу са прописима који регулишу оверу потписа, рукописа и преписа.
 
            6. РОК У КОМЕ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ НА ЈАВНИ КОНКУРС И САДРЖИНА ПРИЈАВЕ
 
            Рок за подношење пријава на јавни конкурс  је 15 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама ''Српски телеграф''.
            Пријава на конкурс треба да садржи личну и радну биографију – име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, број телефона, по могућности и интернет адресу, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс.
                                                          
7. ИЗБОРНИ ПОСТУПАК
 
У изборном поступку Комисија за спровођење конкурса за попуњавање радног места службеника на положају – заменика начелника Општинске управе општине Велика Плана (у даљем тексту:Конкурсна комисија) ће извршити проверу стручне оспособљености, знања и вештина кандидата,  усменим разговором са кандидатима.
            На разговор се позивају сви кандидати међу којима се спроводи изборни поступак, тј. који испуњавају оглашене услове за постављење на положај.
            За усмену проверу Конкурсна комисија унапред припрема питања која ће бити постаљена кандидатима. Свим  кандидатима се  постављају иста питања и по истом редоследу. Максималан   број питања је  5.  Питања се  односе  на познавање  прописа којима  се   уређује правни  положај јединица локалне самоуправе,  критеријуми  за њихово оснивање, надлежности, органи, надзор над њихових актима и радом, заштита локалне самоуправе и друга питања од значаја за остваривање права и дружности јединица локалне самоуправе, као и општих прописа о раду.
            На основу усмене провере стручности кандидата, Конкурсна комисија, оцењује кандидате оценама. Сваки члан Конкурсне комисије оцењује сваки усмени одговор кандидата појединачно, оценом од 1 до 3. Оценом 3 вреднује се кандидат који у потпуности испуњава стручне оспособљености, знања и вештину комуникације који су потребни за постављење на положај, оценом 2 вреднује се кандидат који делимично испуњава захтеве за постаљење на положај, а оценом 1 вреднује се кандидат који не испуњава захтеве за постављење на положај.
Укупан број бодова који је добио сваки кандидат понаособ, утврђује се тако што се прво саберу сви бодови чланова Конкурсне комисије које је освојио један кандидат, а затим се утврди просечна оцена, поделом добијеног збира са бројем чланова Конкурсне комисије.
Просечна вредност оцена рачуна се само оном канидату којег је сваки члан Конкурсне комисије вредновао оценом од 2 или 3.
О датуму, времену и месту обављања усмене провере Конкурсна комисија кандидатима обавезно доставља писмено обавештење, а може их обавестити и путем интернет адресе, ако је дата, као и телефонским путем.
 
8. АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ НА ЈАВНИ КОНКУРС
 
            Пријаве се достављају, путем поште, на адресу: Комисија за спровођење конкурса за попуњавање положаја заменика начелника Општинске управе општине Велика Плана, 11320 Велика Плана, улица Милоша Великог број 30.
            Пријаве се могу доставити и лично преко писарнице Општинске управе општине Велика Плана – улазни хол у згради коју користе ограни Општине у Великој Плани, улица Милоша Великог број 30.
            Пријаве се достављају у затвореној коверти са назнаком: ''Пријава на јавни конкурс за попуњавање радног места службеника на положају -  заменик  начелника Општинске управе општине Велика Плана''.
 
            9. ПОДАЦИ О ЛИЦУ ЗАДУЖЕНОМ ЗА ДАВАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА О ЈАВНОМ КОНКУРСУ
 
            Све информације у вези са јавним конкурсом могу се добити на телефон (026) 516 206, 516 216 или 516 725, особа задужена за контакт је Александра Обрадовић, заменик секретара Скупштине општине Велика Плана.
 
            10. НАПОМЕНЕ
 
            Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве, тј. пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у складу са прописима који регулишу оверу потписа, рукописа и преписа, биће одбачене.
            Овај оглас о јавном конкурсу објавиће се на интернет презентацији Општине Велика Плана, а у најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије објавиће се обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет презентације на којој је објављен оглас.
 
            Број: 112-75/2021-II
У Великој Плани, 30. јуна 2021 године
 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
 
 
 
                                                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК
                                                                                                                                       
                                                                                                                                  Игор Матковић