Актуелно
О Г Л А С ,употребa пољопривредног земљишта у Лозовику
Постављено: 02.10.2016.
На основу Уговора бр.112-313/2012-II од 21.09.2012.године закљученог између Републике Србије и Општине Велика Плана, члана 39.став 1.тачка 8. Статута Општине Велика Плана (Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка '' број 39/2008) и Решења о покретању поступка давања на употребу пољопривредног земљишта у Лозовику бр. 02-226/2016-II, од 28.09.2016. године,
Председник Општине Велика Плана, дана 29.09.2016. године, доноси
 
Р Е Ш Е Њ Е
о расписивању
О Г Л А С А
За спровођење поступка  давања на употребу пољопривредног земљишта у Лозовику
 
 
1.                  Расписује се оглас за спровођење поступка јавног надметања за давање на употребу пољопривредног земљишта у катастарској општини Лозовик и то за следеће целине:
1)      део кп.бр. 3522/5, у површини од 2,00 ха, потес Репув, који је судским поравнањем Општинског суда у Великој Плани, бр. 1.П.1799/04, од 17.07.2016. године био дат на коришћење  трећем лицу, на период од десет година и
2)      део кп.бр. 9590/1, у површини од 2,00 ха, потес Шумарице, који је судским поравнањем Општинског суда у Великој Плани, бр. 1.П.1799/04, од 17.07.2016. године био дат на коришћење  трећем лицу, на период од десет година,
обе катастарске парцеле уписане у листу непокретности бр. 388 К.О. Лозовик.
 
2.                  Пољопривредно земљиште из тачке 1. овог огласа даје се на употребу ради обављања пољопривредне производње.
Учесници у поступку јавног надметања су у обавези да се упознају са стањем земљишта из тачке 1.овог огласа на терену пре одржавања јавног надметања и не могу се касније позивати на његове материјалне недостатке.
 
3.                  Пољопривредно земљиште из тачке 1.овог огласа даје се на употребу на период од годину дана, с тим штo je непосредни корисник дужан да исто напусти најкасније до 31.10.2017. године.
 
4.                   Почетна цена утврђена је за сваку целину који се лицитира и износи:
за целину 1): 20.000,00 динара (и словима: двадесетхиљада динара 00/100);
за целину 2): 20.000,00 динара (и словима: двадесетхиљада динара 00/100). 
Укупна почетна цена дата је за период од 1 (једне) године употребе.
 
5.             Депозит је утврђен у висини од 20% од укупне почетне цене зa свaку цeлину и износи:
за целину 1): 4.000,00 динара (и словима: четирихиљаде динара 00/100) и
за целину 2): 4.000,00 динара (и словима: четирихиљаде динара 00/100).
Депозит се уплаћује на благајни Општинске управе Општине Велика Плана – канцеларија бр. 3, а као доказ о извршеној уплати добија се признаница.
Учесницима који нису успели на јавном надметању депозит се враћа у року од три дана од дана одржавања јавног надметања.
Учеснику који је успео у јавном надметању, износ положеног депозита се урачунава у накнаду.
Подносилац пријаве који не прихвати почетну висину накнаде, губи право на враћање депозита.
 
6.                  Лицитациони корак је одређен према висини укупне почетне цене за сваку целину земљишта и износи:
-за целину 1) -  1.000,00 динара;
-за целину 2) -  1.000,00 динара.
 
7.                  Рок за подношење пријавa за учешће у поступку јавног надметања је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа, при чему се дан објављивања огласа не урачунава у рок за подношење пријаве.
Даном објављивања огласа сматра се дан истицања овог Решења на огласној табли у згради Општинске управе Општине Велика Плана и огласној табли Месне заједнице Лозовик.
 
8.                  Поступак јавног надметања спровешће се 12.10.2016. године у 11,00 часова у просторијама Месне заједнице Лозовик.
 
9.                  Право учешћа на јавном надметању имају физичка и правна лица која имају пребивалиште односно седиште на територији општине Велика Плана.
 
10.              Пријаве за учешће на јавном надметању подносе се у затвореним ковертама, лично на писарници Општинске управе Општине Велика Плана или препоручено поштом, на адресу Општинска управа Општине Велика Плана, Комисији за давање на употребу пољопривредног земљишта у Лозовику, Ул. Милоша Великог 30, Велика Плана, са назнаком ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ЗА ДАВАЊЕ НА УПОТРЕБУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ЛОЗОВИКУ–За целину__________.
                                                                                                                                                  (навести број целине)
 
11.               Пријава обавезно мора да садржи:
1) Попуњени образац пријаве (образац се добија на писарници Општинске управе Велика Плана);
2) Доказ о уплати депозита;
3) Доказ о пребивалишту и то:
    за физичка лица: фотокопија важеће личне карте, или очитана важећа лична карта (уколико је иста са чипом) или фотокопија уверења о пребивалишту;
    за предузетнике: фотокопија важеће личне карте, или очитана важећа лична карта (уколико је иста са чипом) или фoтoкoпиja уверењa о пребивалишту;
    за правна лица: извод из АПР (не старији од 6 месеци);
4) Пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве, уколико подносилац пријаве има пуномоћника.
                     Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве не могу учествовати у поступку јавног надметања, а непотпуне или неблаговремене пријаве се одбацују.
 
12.              Избор најповољнијег понуђача врши се применом критеријума висине понуђене накнаде.
Уколико у поступку два или више понуђача понуде исти износ накнаде, Комисија ће извршити избор најповољнијег понуђача по слободном уверењу.
 
13.              Поступак јавног надметања сматра се успелим и у случају достављања само једне исправне пријаве за учешће којом се подносилац пријаве региструје и присуствује јавном надметању  и проглашава најповољнијим понуђачем, ако прихвати почетну висину накнаде по којој се непокретности могу дати на употребу.
 
14.              По спроведеном поступку јавног надметања, Комисија доставља образложен предлог одлуке о давању на употребу Председнику општине, који доноси коначну одлуку о кориснику пољопривредног  земљишта из тачке 1. овог огласа.                                                          
             Решење из става 1. ове тачке доставља се свим учесницима јавног надметања.
 
15.              Сваки учесник у поступку јавног надметања, који сматра да су повређена његова права може изјавити приговор Председнику општине Велика Плана у року од 3 (три)  дана од дана пријема решења из става 2. тачке 14. овог огласа.
Решење из става 2. тачке 14. овог огласа постаје коначно истеком рока за приговор, односно достављањем другостепене одлуке Председника општине Велика Плана  подносиоцу приговора.
 
16.              Понуђач чија је понуда прихваћена је дужан да,  у року од  3 (три) дана од дана коначности решења из става 2. тачке 14. овог огласа, о чему ће бити писмено обавештен од стране надлежног органа, уплати излицитирани износ годишње накнаде за употребу земљишта на евидентни подрачун Општинске управе Општине Велика Плана број 840-237845-28 са позивом на број 62-109 модел 97 и доказ о уплати достави Одељењу за урбанизам и грађевину, имовинско-правне и комунално стамбене послове Општинске управе Велика Плана у канцеларији бр. 50
Уколико понуђач чија је понуда прихваћена не изврши уплату у року и у износу из става 1. ове тачке сматраће се да је одустао од закључења уговора, у ком случају се најповољнијим понуђачем сматра понуђач који је понудио следећи најповољнији износ,  о чему Председник општине доноси одлуку на образложен предлог Комисије.
 
17.              На основу коначног решења о давању земљишта на употребу, Председник општине закључује уговор са најповољнијим понуђачем.
Најповољнији понуђач је дужан да закључи уговор  из става 1. ове тачке у року од 8 (осам) дана од дана пријема позива.
 
18.              Непосредни корисник је у обавези да сноси све трошкове који настану употребом земљишта.
 
19.              Непосредни корисник је дужан да пољопривредно земљиште употребљава као добар домаћин, у складу са наменом која је утврђена тачком 2. овог огласа и исто не може давати на употребу другом кориснику.
 
20.              Овај оглас биће објављен у средствима јавног информисања: Радио''Плана'' и ТВ ''Плана'', на огласној табли Општинске управе општине Велика Плана, на огласној табли Месне заједнице у Лозовику и на званичној интернет презентацији општине Велика Плана www.velikaplana.rs , почев од 30.09.2016. године.
 
Број: 02-226/2016-II
У Великој Плани, дана 29.09.2016. године
 
ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
 
 
Обрађивач:                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ
Дарко Бердовић                                                                                                                       
                                                                         М.П.                            _______________________
                                                                                                                                  Игор Матковић