Актуелно
О Г Л А С ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ВЕЛИКА ПЛАНА
Постављено: 29.12.2017.
 
 
На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/2015 и 80/17), Правилникa о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државој својини („Сл.гласник РС“, бр.16/2017)  и члана 1 Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка, бр.17/2006) председник општине Велика Плана  је дана 22.12.2017.године, донео
 
 

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
У ОПШТИНИ  ВЕЛИКА ПЛАНА
и расписује
 

О Г Л А С

ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ВЕЛИКА ПЛАНА
 
I
- Предмет јавног надметања -
 
1.      Расписује се оглас за јавну  лицитацију у првом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Велика Плана у следећим катастарским општинама:     
 
КО Број јавног надметања Површина (ха, ари, м2) Почетна цена
( дин / ха)
Депозит
(дин) 20%
Период закупа
(год)
Степен заштите
Доња Ливадица 2 26,9561 15.739,44 84.854,78 1 година  
Доња Ливадица 7 3,9113 17.813,49 13.934,78 1 година  
Крњево 8 4,9220 17.356,46 17.085,70 1 година  
Крњево 9 4,5980 18.058,04 16.606,18 1 година  
Крњево 10 5,3324 15.286,29 16.302,52 1 година  
Крњево 11 4,2883 14.353,89 12.310,76 1 година  
Крњево 12 4,9603 13.951,29 13.840,52 1 година  
Крњево 13 5,1916 14.258,89 14.805,29 1 година  
Крњево 14 6,7115 14.294,25 19.187,17 1 година  
Крњево 15 5,2539 16.210,42 17.033,58 1 година  
Крњево 16 5,0474 16.156,14 16.309,30 1 година  
Крњево 17 5,1128 16.198,93 16.564,38 1 година  
Крњево 18 3,2268 16.009,37 10.331,81 1 година  
Крњево 19 3,8615 16.172,04 12.489,67 1 година  
Лозовик 20 1,5434 16.600,82 5.124,34 1 година  
Лозовик 21 20,0390 16.598,42 66.523,14 1 година  
Лозовик 22 1,7800 16.221,32 6.047,31 1 година  
Лозовик 23 78,8568 13.772,01 217.203,33 1 година  
Марковац 25 5,3497 18.384,96 19.670,80 1 година  
Марковац 26 6,3882 18.114,84 23.144,24 1 година  
Марковац 27 5,5507 17.154,00 19.043,35 1 година  
Марковац 28 6,1386 17.193,70 21.109,05 1 година  
Милошевац 29 2,7590 17.706,87 9.770,65 1 година  
Милошевац 31 2,1060 18.494,80 7.790,01 1 година  
Милошевац 33 4,5882 17.706,87 16.248,53 1 година  
Милошевац 34 3,1019 17.706,87 10.984,99 1 година  
Милошевац 35 4,0106 17.706,87 14.203,03 1 година  
Милошевац 36 5,4472 17.706,87 19.290,57 1 година  
Милошевац 37 5,1067 17.706,87 18.084,73 1 година  
Милошевац 38 4,7191 16.472,82 15.547,38 1 година  
Милошевац 40 3,4651 15.326,89 10.621,84 1 година  
Милошевац 41 6,3921 16.353,24 20.906,30 1 година  
Милошевац 42 2,0849 15.436,62 6.436,76 1 година  
Милошевац 43 5,6653 15.165,70 17.183,65 1 година  
Милошевац 44 3,5492 14.787,04 10.496,44 1 година  
Ново Село 1 45 1,3350 16.233,14 4.334,25 1 година  
Ново Село 1 46 2,8856 16.899,43 9.753,00 1 година  
Ново Село 1 47 2,6969 17.874,42 9.641,11 1 година  
Ново Село 2 49 1,1918 17.706,87 4.220,61 1 година  
Радовање 50 1,4502 13.772,01 3.994,43 1 година  
Ракинац 51 1,0972 14.093,45 3.092,67 1 година  
Ракинац 52 3,3878 15.669,29 10.616,88 1 година  
Старо Село 53 1,6219 13.772,01 4.467,36 1 година  
Старо Село 54 6,1457 14.717,61 18.090,01 1 година  
Старо Село 55 8,3667 14.975,78 25.059,57 1 година  
Старо Село 56 11,2826 19.635,36 44.307,59 1 година  
Старо Село 57 6,0018 15.299,44 18.364,83 1 година  
Старо Село 58 3,2480 13.772,01 8.946,30 1 година  
Старо Село 59 7,3784 16.823,12 24.825,55 1 година  
Старо Село 60 5,2366 17.081,50 17.889,80 1 година  
Старо Село 61 20,2139 16.686,72 67.460,74 1 година  
Старо Село 62 22,4445 16.686,72 74.905,02 1 година  
Старо Село 63 16,8500 16.686,72 56.234,25 1 година  
Старо Село 64 6,0180 16.686,72 20.084,14 1 година  
Старо Село 65 11,6797 16.686,72 38.979,18 1 година  
Старо Село 66 45,9110 16.686,72 153.220,80 1 година  
Старо Село 67 6,8125 17.299,18 23.570,14 1 година  
Старо Село 68 31,1374 19.892,90 123.882,64 1 година  
Старо Село 69 13,7802 17.706,87 48.800,84 1 година  
Старо Село 70 3,8283 19.892,90 15.231,20 1 година  
Старо Село 71 7,2955 17.142,49 25.012,61 1 година  
Старо Село 72 4,1526 19.896,52 16.524,46 1 година  
Трновче 73 0,7892 14.681,19 2.317,28 1 година  
Велика Плана 2 74 4,2645 17.495,89 14.922,25 1 година  
Велика Плана 2 75 3,4090 18.111,01 12.348,09 1 година  
Велика Плана 2 76 8,7171 17.769,01 30.978,84 1 година  
Велико Орашје 80 5,9494 16.300,29 19.395,39 1 година  
Велико Орашје 81 4,9401 18.944,12 18.717,17 1 година  
Велико Орашје 82 3,0378 16.798,22 10.205,93 1 година  
Велико Орашје 83 3,0308 18.118,14
 
10.982,49
 
1 година  
Велико Орашје 84 3,9010 16.781,61 13.093,01 1 година  
Велико Орашје 85 0,6009 18.049,02 2.169,13 1 година  
  УКУПНО
   
560,1052
   
                   
Лицитациони корак износи 1.000,00 динара.
 
2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради Општине Велика Плана, у канцеларији бр.52 сваког радног дана од 8,00 до 12,00 часова.
Контакт особа Мирјана Мачак, тел.0628080873.
 
3. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању.
 
4. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп и на коришћење може се извршити:              
-        за КО Доња Ливадица, КО Велико Орашје и КО Велика Плана 2 дана 27.12.2017.године од 10,00 часова
-        за  КО Старо Село, КО Ново Село 1, КО Ново Село 2,  КО Радовање, КО Ракинац и КО Марковац дана 28.12.2017.године од 10,00 часова
-        за КО Крњево, КО Трновче, КО Милошевац и КО Лозовик дана 29.12.2017.године од 10,00 часова
 
5. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп и на коришћење ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.
6. Све трошкове који настану по основу закупа и коришћења пољопривривредног земљишта у државној својини сноси лице које добије то земљиште у закуп, односно на коришћење.
7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и на коришћење искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе.
8. Пољопривредно земљиште у државној својини груписано у јавна надметања означена * и ** у табели тачке 1. овог огласа није било издато најмање последње три агроекономске године и није било предмет коришћења.
 
9.  Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.                                          
 
II
– Услови за пријављивање на јавно надметање-
 
1.  Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини има:
-          физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године у катастарској општини на којој се налази земљиште које је предмет закупа и које је  власник најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта;
-          физичко лице - уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године на територији јединице локалне самоуправе која спроводи јавно надметање, а чија се парцела граничи са земљиштем у државној својини које је предмет закупа;
-          правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, које је власник пољопривредног земљишта најмање 10 ха у катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа и има седиште на територији јединице локалне самоуправе којој припада та катастарска општина.
 
2. Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за бројеве јавних надметања означених * и ** у табели тачке 1. овог огласа има:
-          физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу-за пољопривредну производњу; 
-          физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу, уз обавезу да у року наведеном у уговору о коришћењу прибаве одобрење за инвестиционе радове које даје Министарство и то у складу са чланом 67. Закона о пољопривредном земљишту- за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства.
 
3. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:
-           доказ о месту пребивалишта три године за физичка лица;
-           извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) као доказ да има седиште на територији јединице локалне самоуправе којој припада катастарска општина у којој се налази земљиште које је предмет закупа за правна лица;
-           потврда о активном статусу из Регистра пољопривредних газдинстава за три године;
-           извод из јавне евиденције о непокретности као доказ о власништву најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта за физичка лица (не старији од шест месеци);
-           извод из јавне евиденције о непокретности и катастарски план као доказ о власништву пољопривредног земљишта које се граничи са земљиштем које је предмет закупа за физичка лица (не старији од шест месеци);
-           извод из јавне евиденције о непокретности као доказ о власништву најмање 10 ха пољопривредног земљишта правног лица у катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа (не старији од шест месеци).
 
          4. Испуњеност услова за пријављивање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу за бројеве јавних надметања означених * у табели тачке 1. овог огласа понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:
-          фотокопијом  личне карте или очитаном личном картом за личне карте са чипом за физичка лица, односно, фотокопијом извода из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица;
-          потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава.
 
          5. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства понуђач за бројеве јавних надметања означених ** у табели тачке 1. овог огласа доказује фотокопијама следећих докумената:
-      потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава;
-    за правна лица - извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) са податком да је лице регистровано за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства и енергетска дозвола односно сагласност надлежног органа, коју доставља најкасније у року од две године од дана закључења Уговора о коришћењу са Министарством пољопривреде,шумарства и водопривреде;
-    за физичка лица Уговор са произвођачем енергије кога снабдева сировином, а који има  енергетску дозволу односно сагласност надлежног органа;
 
          6. Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надметања доставе  оригинале докумената из тачаке 3, 4 и 5. овог одељка на увид  Комисији за спровођење поступка јавног надметања. Најповољнији понуђач је дужан да након закључења записника са јавног надметања, преда оригинале докумената из тачаке 3, 4 и 5 . овог одељка Комисији за спровођење поступка јавног надметања, која разматра документацију и утврђује испуњеност услова из овог огласа.
 
          7. Понуђач или његов овлашћени представник дужан је да присуствује јавном надметању, у супротном се сматра да је одустао од јавног надметања.
 
         8. Овлашћени представник понуђача дужан је да достави оверено пуномоћје од стране надлежног органа Комисији за спровођење поступка јавног надметања пре почетка јавног надметања. Овлашћени представник може заступати само једног понуђача на јавном надметању.
 
         9. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели тачке 1. овог огласа, за свако јавно надметање појединачно, на рачун Општинске управе општине Велика Плана број: 840-237845-28, са позивом на број 97-62109.
10. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити  након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа. Депозит се не враћа ни понуђачу који је одлуком Комисије за спровођење поступка јавног надметања удаљен са јавног надметања због нaрушaвaња рeда и дисциплине.
11. Уколико излицитирана цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је да сви понуђачи који настављају надметање, допуне депозит до 50% излицитиране цене. Надметање се наставља после уплате депозита.
12. Јавнo надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање  једна пријава.
13. Право закупа и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини немају правна и физичка лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава која:
1) су у пасивном статусу;
2) нису испунила све обавезе из претходних или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини;
3) су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта у државној својини;
4) су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп;
5) су бесправно користила пољопривредно земљиште у државној својини;
6) су дала закупљено пољопривредно земљиште у државној својини у подзакуп.
III
– Документација за пријављивање на јавно надметање –
           
1.      формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан);
2.      доказ о уплати депозита;
3.      за закуп пољопривредног земљишта у државној својини документацију наведену у делу II тачка 3. овог огласа;
4.      за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу документацију наведену у делу II тачка 4. овог огласа;
5.      за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства документацију наведену у делу II тачка 5. овог огласа;
 
Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са адресом општине, се могу преузети сваког радног дана на писарници општине Велика Плана . Потребно је да се понуђач благовремено упозна са саржајем формулара пријаве.
Пријава на оглас се подноси у затвореној коверти на којој мора да пише:
На предњој страни:
 
·         Адреса: Општина Велика Плана, улица и број: Милоша Великог бр.30., Комисији за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
·         Број јавног надметања ____ (навести и КО)
На задњој страни:
·          име и презиме/назив и адреса понуђача
 Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.
IV
 – Рок за подношење пријаве -
 
Рок за подношење документације за пријављивање је  09.01.2018. године до 15,00 сати,. Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Oпштинске управе општине Велика Плана до наведеног рока, без обзира на начин достављања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
V
– Јавно надметање -
 
Јавно надметање за давање у закуп  и на коришћење земљишта из дела I. тачке 1. овог огласа одржаће се у згради Општине Велика Плана, улица и број: Милоша Великог бр.30., и то:
за сва јавна надметања дана 10.01.2018.године и то:
-        за К.О. Старо Село, К.О.Ново Село 1, К.О.Ново Село 2 и К.О.Марковац са почетком у 8,00 часова
-        за К.О.Радовање и К.О.Ракинац  са почетком у 9,00 часова
-        за К.О. Велика Плана 2 и К.О.Доња Ливадица са почетком у 10,00 часова
-        за К.О.Велико Орашје, К.О.Крњево, К.О.Милошевац, К.О.Трновче и К.О.Лозовик са почетком у 11,00 часова
 
VI
- Плаћање закупнине -
 
            Закупнина ће бити прерачуната у eвре по средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надметања.
Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

VII

– Уплата закупнине и средства обезбеђења плаћања -

 
Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 8 дана од правноснажности одлуке достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде,шумарства и водопривреде преко Oпштинске управе општине Велика Плана .
Уколико је период закупа дужи од једне године, закупнина се плаћа најкасније до 30.септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа потребно је доставити и :
·         гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или
·         уговор о јемству између Министарства као повериоца и правног лица као јемца или
·         доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа
Ову одлуку објавити у ''Међуопштинском службеном листу општина Велика Плана и Смедеревска Паланка'', на огласној табли Општинске управе општине Велика Плана и месним канцеларијама, и на веб страни, с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у ''Међуопштинском службеном листу општина Велика Плана и Смедеревска Паланка''.
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
 
 
Број: 011-133/2017-II                                                             ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
                                                                                            ИГОР МАТКОВИЋ
 
Дана: 22.12.17.године                                                           ___________________________