Актуелно
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОКАЗИМA О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА КОЈЕ КАНДИДАТИ ПОДНОСЕ УЗ ПРИЈАВУ НА ЈАВНИ КОНКУРС
Постављено: 05.07.2021.
 
 
ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОКАЗИМA О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА
КОЈЕ КАНДИДАТИ ПОДНОСЕ УЗ ПРИЈАВУ НА ЈАВНИ КОНКУРС
 
 
 
 
Заинтересовани кандидати уз пријаву на Јавни конкурс за поуњавање радног места службеника на положају – заменика начелника Општинске управе Општине Велика Плана, подносе следеће доказе:
 
- уверење о држављанству (не старије од шест месеци);
- извод из матичне књиге рођених;
- уверење о општој здравственој способности (подноси изабрани кандидат пре постављења);
- диплому о завршеном правном факултету;
- уверење о положеном стручном испиту за рад у органима државне управе, или положеном правосудном испиту;
            - исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);
            - уверење Министарства унутрашњих послова Републике Србије – Полицијске управе да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (издато након објављивања овог огласа) и уверење да кандидат није под истрагом и да се против њега не води кривични поступак (издато након објављивања овог огласа).
            Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у складу са прописима који регулишу оверу потписа, рукописа и преписа.
 
 
 
 
КОМИСИЈА ЗА СПОРОВЂЕЊЕ КОНКУСРА ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА
СЛУЖБЕНИКА НА ПОЛОЖАЈУ  - ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
 
 
 
 
 
 
 
 
v