Актуелно
ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗБОРНОМ ПОСТУПКУ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА СЛУЖБЕНИКА НА ПОЛОЖАЈУ – ЗАМАНИКА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
Постављено: 05.07.2021.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗБОРНОМ ПОСТУПКУ
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА СЛУЖБЕНИКА НА ПОЛОЖАЈУ – ЗАМАНИКА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
 ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
 
 
У изборном поступку Комисија за спровођење конкурса за попуњавање радног места службеника на положају – заменика начелника Општинске управе општине Велика Плана (у даљем тексту:Конкурсна комисија) ће извршити проверу стручне оспособљености, знања и вештина кандидата усменим разговором са кандидатима.
            На разговор се позивају сви кандидати међу којима се спроводи изборни поступак, тј. који испуњавају оглашене услове за постављење на положај.
            За усмену проверу Конкурсна комисија унапред припрема питања која ће бити постаљена кандидатима. Свим  кандидатима се  постављају иста питања и по истом редоследу. Максималан   број питања је  5.  Питања се  односе  на познавање  прописа којима  се   уређује правни  положај              јединица локалне самоуправе,  критеријуми  за њихово оснивање, надлежности, органи, надзор над њихових актима и радом, заштита локалне самоуправе и друга питања од значаја за остваривање права и дружности јединица локалне самоуправе, као и општих прописа о раду.
            На основу усмене провере стручности кандидата, Конкурсна комисија, оцењује кандидате оценама. Сваки члан Конкурсне комисије оцењује сваки усмени одговор кандидата појединачно, оценом од 1 до 3. Оценом 3 вреднује се кандидат који у потпуности испуњава стручне оспособљености, знања и вештину комуникације који су потребни за постављење на положај, оценом 2 вреднује се кандидат који делимично испуњава захтеве за постаљење на положај, а оценом 1 вреднује се кандидат који не испуњава захтеве за постављење на положај.
Укупан број бодова који је добио сваки кандидат понаособ, утврђује се тако што се прво саберу сви бодови чланова Конкурсне комисије које је освојио један кандидат, а затим се утврди просечна оцена, поделом добијеног збира са бројем чланова Конкурсне комисије.
Просечна вредност оцена рачуна се само оном канидату којег је сваки члан Конкурсне комисије вредновао оценом од 2 или 3.
О датуму, времену и месту обављања усмене провере Конкурсна комисија кандидатима обавезно доставља писмено обавештење, а може их обавестити и путем интернет адресе, ако је дата, као и телефонским путем.
 
 
 
КОМИСИЈА ЗА СПОРОВЂЕЊЕ КОНКУСРА ЗА ПОПУЊАВАЊЕ
 РАДНОГ МЕСТА СЛУЖБЕНИКА НА ПОЛОЖАЈУ  - ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА  ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА