Актуелно
Oбавештење о одлагању пореског дуга
Постављено: 11.04.2016.
ОБАВЕШТЕЊЕ за ГРАЂАНЕ, ПРЕДУЗЕТНИКЕ и ПРАВНА ЛИЦА
Законом о изменама и допунама закона о пореском поступку и пореској администрацији омогућено је одлагање плаћања дугованог пореза. Право на одлагање имају сви порески обвезници локалних јавних прихода којима је на дан 04.03.2016. године евидентиран главни порески дуг (дуг без камате) а који не прелази 2.000.000,00 динара. У поступку одлагања Законом су такође дефинисани услови за отпис камате, уколико је евидентирана уз главни дуг на исти дан. Захтев за одлагање, са доказима о испуњеним условима предвиђених Законом, се подноси на прописаном обрасцу Пореском одељењу ОУ општине В. Плана, соба бр. 5. и то од 01.04.2016. до 04.07.2016. год. Образац се налази и на сајту www.velikaplana.rs/e-uprava/usluge-opstinske-uprave/poresko-odeljenje.

Каматне стопе НБС
на новчаном тржишту
 
(важе од 11. 2. 2016) 
 
Референтна каматна стопа
 
4,25%