Актуелно
ОДЛУКA о избору пројеката који ће се финансирати/суфинансирати средствима из буџета Општине Велика Плана у периоду јул - децембар 2020. године
Постављено: 09.09.2020.
              На основу члана 12. став 3.Правилника о поступку и критеријумима  за доделу средстава
  из буџета општине Велика Плана за пројекте цркава и верских заједница („Међуопштински службени
  лист Општина Велика Плана и Смедеревска Паланка", број: 8/2020), и Закључка Комисије о избору
  пројеката и износима финансијских средстава за финансирање/суфинансирање изабраних пријеката
  од   12.08.2020.године
 
                                                Председник  Општине Велика Плана, доноси
                                                                          
                                                                               ОДЛУКУ


о избору пројеката  који ће се финансирати/суфинансирати средствима из буџета Општине Велика Плана   у периоду  јули-децембар 2020. године
 
                                                                                        I
1.Средства за реализацију  ове Одлуке  обезбеђена су  Одлуком о буџету  Општине  Велика Плана за  2020.годину („Међуопштински службени лист Општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“, број:  40/2019 и 20/2020 ), у износу до 988.483 динара са трошковима банкарске провизије за пренос средстава, и то у оквиру  Раздела 5.- Општинска  управа, Програмска  класификација: 0 602, Програм 15- Локална самоуправа, 0602-0001 – Програмска активност 0001-(ПА 0001) –Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 840 –Верске и остале услуге заједнице, апропријација 66, економска  класификација  481 –Дотације невладиним  организацијама.
 
             Средства у наведеном износу користиће се за реализовање изабраних програма, према табели која следи:
 
Р.
БР.
НАЗИВ ЦРКВЕНИХ ОПШТИНА НАЗИВ ПРОЈЕКТА
 
ИЗНОС ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА У ДИНАРИМА
1. СРПСКА ПРАВОСЛАВНА
ЦРКВА-ЕПАРХИЈА
БРАНИЧЕВСКА
 
ЦРКВЕНА ОПШТИНА
СТАРО СЕЛО
 
„СПОЉНА  ФАСАДА  ПАРОХИЈСКОГ ДОМА“                                               148.083
2. СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА-ЕПАРХИЈА БРАНИЧЕВСКА
 
 
ЦРКВЕНА ОПШТИНА
ЛОЗОВИК
 
„ДРЕНАЖА И БЕТОНИРАЊЕ ОКО ОБЈЕКТА ПАРОХИЈСКОГ ДОМА И ЦРКВЕНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ У ЛОЗОВИКУ“
 
 
 
 
                                              160.000
 
 
 
 
 
 
3. СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА-ЕПАРХИЈА БРАНИЧЕВСКА
 
ЦРКВЕНА ОПШТИНА
РАКИНАЦ
 
 
 „ОДРЖАВАЊЕ ЦРКВЕНОГ КОНАКА ЦРКВЕНЕ ОПШТИНЕ РАКИНАЦ У РАКИНЦУ“             220.400
 
4. 
СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА-ЕПАРХИЈА БРАНИЧЕВСКА
 
ЦРКВЕНА ОПШТИНА
ВЕЛИКО ОРАШЈЕ
 
 
„МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ НА СПОЉАШЊИМ ЗИДОВИМА ЦРКВЕ“
160.000
5. СРПСКА ПРАВОСЛАВНА
ЦРКВА-ЕПАРХИЈА
БРАНИЧЕВСКА
 
ЦРКВЕНА ОПШТИНА
ВЕЛИКА ПЛАНА
 
 
„ОБНОВА ОГРАДЕ И ИЗГРАДЊА КАПИЈА ЗА ХРАМ СВЕТИХ АПОСТОЛА    ВАРТОЛОМЕЈА И ВАРНАВЕ У ВЕЛИКОЈ ПЛАНИ“                 300.000
  УКУПНО(1+2+3+4+5):
 
 
                                
 
            988.483
 
2. Председник Општине Велика Плана са носиоцем пројекта закључује Уговор  финансирању/суфинансирању пројеката, којим се уређују  међусобна права,обавезe и одговорности уговорених страна, а у смислу реализације одобрених пројеката.
 
 3.     Ову  Одлуку објавити на сајту Општине Велика Плана и огласној табли Општинске управе Општине Велика Плана.
 
 Број :  011-43/2020-II
 У Великој Плани,   24.08.2020.године
 
ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА
 
(М.П.)
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
 
                                                                                                                             _________________________
                                                                                                                               Игор  Матковић