Актуелно
ОГЛАС, ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за изградњу индустријског објекта за прераду млека и производњу млечних производа П+1, У Великој Плани , улица Орашка бб, на катастарској парцели број 10039/30 КО Велика Плана II
Постављено: 08.08.2017.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА
Општинска управа
Одељење за урбанизам и грађевину, имовинско-правне
и комунално-стамбене послове
Датум: 02. август, 2017. године
Број: 353- 58/2017-III-06
На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС РС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС РС, 50/13 – одлука УС РС, 98/13 – одлука УС РС, 132/14 и 145/14) и члана 83. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, бр.64/2015), Одељење за урбанизам и грађевину, имовинско-правне и комунално-стамбене послове Општинске управе општине Велика Плана,
О Г Л А Ш А В А
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
за изградњу индустријског објекта за прераду млека и производњу млечних производа П+1, У Великој Плани , улица Орашка бб, на катастарској парцели број 10039/30 КО Велика Плана II
1. На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат за изградњу индустријског објекта за прераду млека и производњу млечних производа, П+1 У Великој Плани , улица Орашка бб, на катастарској парцели број 10039/30 КО Велика Плана II, урађен од Предузећа за пројектовање ''КАСА'' д.о.о. Београд, Карађорђев трг бр. 13, Београд, подносиоца захтева за потврђивање Урбанистичког пројекта ''КРУНА-КОМЕРЦ'' д.о.о. Београд, Смедеревски пут бр. 25 Д, Беогард .
2. Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, надлежном органу, Одељењу за урбанизам и грађевину, имовинско-правне и комунално-стамбене послове, Општинска управа општине Велика Плана, ул. Милоша Великог 30, Велика Плана, путем писарнице Општинске управе.
3. Лице овлашћено од стране надлежног органа за давање обавештења о садржају јавне презентације је Данијела Миловић, дипл. инж. грађ. (I спрат, канцеларија бр.52, тел. 026/514-550)
4. Јавна презентација Урбанистичког пројекта ће бити одржана у трајању од 7 дана у периоду од 02. августа, 2017. до 09. августа, 2017. године у просторијама Општинске управе општине Велика Плана на првом спрату у канцеларији бр. 52, сваког радног дана од 11.00 - 14.00 часова.
Одељење за урбанизам и грађевину, имовинско-правне
и комунално-стамбене пословеЛИНК : https://www.dropbox.com/sh/nrrld68agw3d64q/AADFquv5LVKeN8KIaL6AJLtPa?dl=0