Актуелно
Поново раде пијаце изузев пијаце у насељеном месту Велико Орашје
Постављено: 22.04.2020.
На основу члана 41.став 4., а у вези са чланом 32. став 3. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управању ванредним ситуацијама (''Службени глсник РС'', број 87/2018),
Општински штаб за ванредне ситуације за територију општине Велика Плана, доноси
 
 
 
НАРЕДБУ
 
 
 
1. Укида се Наредба Општинског штаба за ванредне ситуације за територију општине Велика Плана о забрани рада зелених пијаца, број 820-14/2020-I од 29.03.2020. године.

2. До смиривања епидемиолошке ситуације, забрањује се рад зелене пијаце у насељеном месту Велико Орашје.

3. ЈКП ''Милош Митровић'' Велика Плана, као вршилац комуналне делатности управљање пијацама на територији општине Велика Плана, стараће се о примени свих прописаних мера заштите становништва на зеленим пијацама које у складу са овом наредбом настављају са радом.

4. О извршењу ове наредбе стараће се Одељење за инспекцијске послове Општинске управе општине Велика Плана и Полицијска станица у Великој Плани.

5. Ову наредбу објавити у ''Међуопштинском службеном листу општина Велика Плана и Смедеревска Паланка'' и на званичној интернет презентацији општине Велика Плана.
 
 
 
Број:820-18/2020-I
У Великој Плани, 21.04.2020. године
 
 
 
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
 ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
 
 
 
                                                                                                                                КОМАНДАНТ
 
                                                                                                                                Игор Матковић