Актуелно
ПРАВИЛНИК о превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести
Постављено: 13.07.2020.
 
На основу члана 7. став 2. Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС”, бр. 101/05, 91/15 и 113/17 – др. закон),
 
министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, доноси
 
 
 
 
ПРАВИЛНИК
 
 • превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести
(„Службени гласник РС”, број 94/20)
 
 
Предмет
 
Члан 1.
 
Овим правилником прописују се превентивне мере које је послодавац дужан да примени ради спречавања појаве и ширења заразне болести и отклањања ризика за безбедан и здрав рад запослених, као и лица која се затекну у радној околини, када надлежни орган прогласи епидемију заразне болести.
 
Обим примене
 
Члан 2.
 
Овај правилник се примењује на свим радним местима у радној околини у којој се обавља рад изузев рада на терену и рада од куће.
 
План примене мера
 
Члан 3.
 
Послодавац је дужан да, за сва радна места у радној околини, донесе план примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести, који је саставни део акта о процени ризика који се доноси сагласно закону и прописима из области безбедности и здравља на раду.
 
Послодавац је дужан да план примене мера, услед насталих промена које утичу на безбедан и здрав рад током трајања епидемије усаглашава са одлукама надлежног органа.
 
Садржина плана примене мера
 
Члан 4.
 
Планом примене мера се утврђују мере и активности којима се повећава и унапређује безбедност и здравље запослених ради спречавања појаве епидемије заразне болести, као и мере и активности које се предузимају у случају појаве епидемије заразне болести у циљу безбедности и здравља на раду запослених и заштите присутних лица.
 
План примене мера обавезно садржи:

 
 1. превентивне мере и активности за спречавање појаве епидемије заразне болести;
 
 1. задужење за спровођење и контролу спровођења превентивних мера и активности;
 
 1. мере и активности за поступање у случају појаве епидемије заразне болести.
 
Превентивне мере и активности за спречавање појаве
епидемије заразних болести
 
Члан 5.
 
Послодавац је дужан да на сваком радном месту у радној околини обезбеди примену превентивних мера, а нарочито следећих:
 
 1. пре почетка рада обезбеди писане инструкције и упутства о мерама и поступцима за спречавање појаве епидемије заразне болести, који садрже информацију о симптомима заразне болести;
 
 1. у складу са могућностима, уколико није организован рад у сменама, изврши прерасподелу радног времена увођењем друге или треће смене са мањим бројем запослених;
 
 1. спроводи појачану хигијену и дезинфекцију радних и помоћних просторија што укључује редовну дезинфекцију просторија и често проветравање радног простора;
 
 1. обезбеди запосленима довољне количине сапуна, убруса, текуће воде и дезинфекционих средстава на бази алкохола за прање руку;
 
 1. обезбеди редовно чишћење свих површина које се често додирују на радном месту, посебно просторија и опреме као што су тоалети, кваке на вратима, фиксни телефони, рачунарска опрема и друга опрема за рад;
 
 1. уреди начин вођења евиденције о дезинфекцији радних и помоћних просторија коју организује и спроводи;
 
 1. обезбеди израду упутстава за безбедан и здрав рад са извођачима радова, добављачима, дистрибутерима и спољним сарадницима;
 
 1. организује и обезбеди редовно уклањање отпада и смећа (канте за смеће обложене пластичном кесом) из просторија тако да се могу испразнити без контакта са садржајем.
 
Послодавац је дужан да у случају појаве заразне болести код својих запослених обезбеди примену превентивних мера, а нарочито следећих:
 
 1. простор у коме је боравио запослени који је заражен се редовно физички и хемијски дезинфикује и проветрава;
 
 1. поштују се процедуре уласка и изласка у просторије послодавца, користе прописана средства и опрема за личну заштиту на раду и друге мере заштите током процеса рада;
 
 1. прецизно се дефинишу правци кретања запослених кроз радне и помоћне просторије;

 
 1. организује се строга контрола кретања запослених из организационе јединице у којој је радио запослени који је заражен;
 
 1. контакти запослених из организационе јединице у којој је боравио запослени који је заражен са другим запосленима се своде на нужне уз прописане мере заштите;
 
 1. примењују се све друге мере по препоруци епидемиолога.
 
Задужење за спровођење и контролу спровођења
превентивних мера и активности
 
Члан 6.
 
Послодавац је дужан да у плану примене мера уреди обавезе и одговорности у вези са праћењем и контролом примене мера безбедности и здравља на раду.
 
Проверу ефикасности примене мера безбедности и здравља запослених на раду код послодавца врши лице за безбедност и здравље на раду.
 
Послови лица за безбедност и здравље на раду
 
Члан 7.
 
Лице за безбедност и здравље на раду у сарадњи са послодавцем планира, спроводи
 • подстиче примену превентивних мера, а нарочито:
  1. учествује у изради плана примене мера;
 
 1. припрема писана упутства и инструкције за безбедан и здрав рад у циљу заштите здравља запослених од епидемије заразне болести;
 
 1. контролише примену мера које су утврђене у плану примене мера који доноси послодавац;
 
 1. врши контролу коришћења средстава и опреме за личну заштиту на раду;
 
 1. сарађује са државним органима и даје потребна обавештења о примени превентивних мера безбедности и здравља на раду.
 
 
Обавезе запосленог
 
Члан 8.
 
Запослени је обавезан да:
 
 1. спроводи све превентивне мере безбедности и здравља на раду како би сачувао своје здравље, као и здравље других запослених;
 
 1. наменски користи прописана средства и опрему за личну заштиту на раду и да са њима пажљиво рукује, да не би угрозио своју безбедност и здравље као и безбедност и здравље других лица;
 
 1. додатно брине о својој хигијени тако што ће редовно и правилно прати руке;
 
4) личну одећу држи одвојену од средстава и опреме за личну заштиту на раду и радног одела;

 
 1. обавезно обавести послодавца уколико посумња на симптоме заразне болести код себе, код других запослених или чланова своје породице;
 
 1. пре почетка рада прегледа своје радно место укључујући и средства за рад која користи, као и средства и опрему за личну заштиту на раду и да у случају уочених недостатака извести послодавца или друго овлашћено лице;
 
 1. пре напуштања радног места, да радно место и средства за рад остави у стању да не угрожавају друге запослене;
 
 1. у складу са својим сазнањима, одмах обавести послодавца о неправилностима, штетностима, опасностима или другој појави која би на радном месту могла да угрози његову безбедност и здравље или безбедност и здравље других запослених;
 
 1. сарађује са послодавцем и лицем за безбедност и здравље на раду, како би се спровеле додатне неопходне мере за безбедност и здравље на раду.
 
 
Прелазна и завршна одредба
 
Члан 9.
 
План примене мера из члана 3. овог правилника послодавци су дужни да донесу у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог правилника.
 
Члан 10.
 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику Републике Србије”.
 
 
 
 
 
Број 110-00-00004/2020-01
 
У Београду, 29. јуна 2020. године                                                                                       МИНИСТАР
 
                                                                                                                                         Зоран Ђорђевић, с.р.