Актуелно
ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ за Конкурс за доделу средстава за пројекте у култури за период јул-децембар 2021.године
Постављено: 12.05.2021.
 
ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА
 
СТРУЧНА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ
 
ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ за Конкурс за доделу средстава за пројекте у култури
за период јул-децембар  2021.године
Рок за пријаву: почев од 12.05.2021. године закључно са 11.06.2021. године до 15 часова
 
 
 
 
 
            1.Подаци о организацији – подносиоцу Пројекта
 
Назив (пун назив према акту о регистрацији) организације/удружења, које подноси пријаву на Конкурс:
 
 
 
 
 
 
 
Адреса организације:  
Телефон:  
E-mail адреса:  
 
 
 
Број динарског подрачуна код Управе за трезор :
 
 
 
ПИБ (порески идентификациони број):  
 
Матични број:  
Име и презиме, функција, телефон, мобилни телефон и е-mail одговорне особе за реализацију програма:
 
 
 
 
 
 
2. Основне  информације  о  Програму
 
 
Назив
Пројекта:
 
Област културе (заокружити област на коју се Пројекат
односи)
 
1. књижевност (стваралаштво, преводилаштво);
2. музика ( стваралаштво, продукција, интерпретација);
3. ликовне, примењене, визуелне уметности, дизајн, 
   уметничка фотографија и архитектура;
4. позоришна уметност (стваралаштво, продукција и
   интерпретација);
5. уметничка игра – класичан балет, народна игра, савремена
   игра (стваралаштво, продукција и интерпретација);
6. филмска уметност и остало аудио – визуелно
    стваралаштво;
7. дигитално стваралштво и мултимедији;
8. остала извођења културних програма и културних садржаја
   (мјузикл, циркус, пантомима,улична уметност и сл.);
9. делатност заштите у области непокретних културних
   добара;
10. делатност заштите у области покретних културних добара;
11. делатност заштите у области нематеријалног културног
     наслеђа;
12. библиотечко – информационе делатности;
13. научноистраживачке и едукативне делатности у култури;
.
  
Трајање Пројекта: Почетак:   Завршетак:  
Укупна вредност Пројекта: Дин:
 
 
Тражена средства из буџета Општине
Велика Плана:
Дин:  
           
 
 
3.  Пројекат:
Назив Пројекта:
 
 
 
 
Циљ пројекта:
 
 
 
Циљне групе – лица (непосредни корисници из активности пројекта и њихов оквирни број ) на које се Пројекат односи:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
         Детаљан опис Пројекта (значај пројекта, место, време, начин реализације и очекивани резултати Пројекта,чиме се програм/пројекат бави; који су задаци програма/пројекта; зашто је њихова реализација важна; како ће програм/пројекат решити, одговорити или задовољити задатак на који се односи; који су кључни проблеми које програм/пројекат треба да реши и које потребе циљних група и корисника треба да задовољи;  какав ће утицај имати на средину у којој се спроводе, као и на који начин програм/пројекат доприноси остварењу општег интереса?):
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Финансијски извештај за претходну годину (кратак преглед о ранијим  програмима, активностима  подносиоца програма са финансијским извештајем):
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Финансијски план Програма за који се подноси пријава, са структуром средстава (донатора, других извора и  средстава из буџета Општине)
 
 
     I УКУПНА  ВРЕДНОСТ  ПРОЈЕКТА:
 
            
1. Сопствена средства
 
 
2. Средства буџета општине
 
                 
3. Средства од донатора
 
 
     II ТРОШКОВИ  ПРОЈЕКТА ЗА ИЗНОС  СРЕДСТАВА ТРАЖЕНИХ ОД БУЏЕТА ОПШТИНЕ   (навести појединачно врсте трошкова):  
1.  
 
                 
2.  
 
                
3.  
 
                
4.  
 
 
5.  
 
 
   
 
 
   
 
 
  УКУПНИ ТРОШКОВИ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗНОС СРЕДСТАВА ТРАЖЕНИХ ОД БУЏЕТА ОПШТИНЕ:
 
             
     *У наведене новчане износе морају бити урачунати трошкови ПДВ-а                                                                            
 
 
 
 
 
       
 
       Подаци о стручним, односно уметничким капацитетима подносиоца, односно реа-лизатора пројекта (њихове професионалне компетенције и квалификације), број лица, по полу укључених у спровођење програма/пројекта и њихова улога, и материјални   и други  ресурси неопходни  за  реализацију  програма/пројекта.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Прилози   
 
- доказ о регистрацији (оверена фотокопија Решења о регистрацији)
- други подаци релевантни за програм
           
 
6. Изјава носиоца програма /пројекта о преузимању обавеза
 
            Сагласан сам да се добијена средства неће користити за друге намене осим оних која су одобрена од стране Општине Велика Плана.
Обавезујем се, да ћу средства добијена из буџета Општине Велика Плана за финансирање програма и пројеката  удружења у 2021. години  у случају отказивања пројекта у пуном  износу вратити.
Обавезујем се, да ће ако буде одобрено, учешће Општине Велика Плана у финансирању/суфинансирању наведеног пројекта  бити на одговарајући начин истакнуто у штампаним материјалима (програм, плакат, каталог...) везаним за пројекат.
Својим потписом гарантујем, да су сви подаци наведени у Пријавном формулару и прилозима  тачни и да  прихватам  наведене  обавезе.
Изјављујем   да су  сви подаци  у овом  документу  истинити.
 
 
 
 
 
 
 
        Датум и место:                                                                              Потпис овлашћеног лица
 
__________________                                    М.П.                            _______________________