Актуелно
Р Е Ш Е Њ Е О РАСПИСИВАЊУ О Г Л А С А ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА за обављање апотекарске делатности ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА
Постављено: 10.01.2022.
На основу члана 34. став 1, члана 35. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“ , број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – и др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018) и члана 7. став 1. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно  прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, број 16/18) а у вези Одлуке Скупштине општине Велика Плана о покретању поступка давања у закуп пословног простора Општине Велика Плана за обављање апотекарске делатности  бр. 011-157/2021-/ од  27.12.2021. године,
            Комисија за спровођење поступка давања у закуп пословног простора на територији општине Велика Плана, у складу са Закључком Општинског већа општине Велика Плана број: 037-9/2022-// од 06.01.2022.год.  дана 10.01.2022.год. године доноси
 
Р Е Ш Е Њ Е
  О РАСПИСИВАЊУ
О Г Л А С А
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП
ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА  за обављање апотекарске делатности
ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА
 
 
1. Расписује се оглас за спровођење поступка за давање у закуп путем прикупљања писмених понуда у затвореним ковертама  пословних просторија у јавној својини Општине Велика Плана  за обављање делатности апотека.
 
2. Непокретности у јавној својини дају се у закуп у поступку прикупљања писмених понуда, искључиво за обављање  делатности апотека , у складу са Одлуком о покретању поступка давања у закуп пословног простора за обављање апотекарске делатности број : 011-157/2021-/ од  27.12.2021. године.
3. Предмет издавања у закуп су следећи пословни простори:
-локал Апотекарске установе Велика Плана у Великој Плани , ул. Момира Гајића   број 2, на катастарској парцели број 995 у КО Велика Плана ЛН 7600,   (официна апотеке, магацин, лабораторија, две мале канцеларије, санитарни чвор) и подрум  ;              
-локал Апотекарске  установе Велика Плана у Великој Плани, ул. Милоша Великог  бр. 188,  на катастарској парцели број 2201 у КО Велика Плана ЛН 7682,  (официна са магацином и санитарни чвор) ;                  
-Јединица за издавање лекова Марковац, ул. 4.јули б.б. Марковац,  на катастарској парцели број 4007/1 у КО Марковац ЛН 463 , у склопу амбуланте (официна Апотеке);
-   Јединица за издавање лекова Велико Орашје, ул. Немањина б.б. Велико Орашје,    на катастарској парцели број 6792  у КО Велико Орашје, ЛН 2466 (официна Апотеке)
-Јединица за издавање лекова  Крњево ул. Слободана Пенезића бр. 1, Крњево   , на катастарској парцели број 6473 у КО Крњево ЛН 627,  ( официна Апотеке ),
       све у укупној површини од 251,58 м2.
 
 
 
 
 
 
 
4. Пословни простори из претходног става даје се у закуп под следећим условима:
 •  Понуда се мора односити за све наведене  пословне просторе
 •  Пословни простори се издају у закуп у виђеном стању
 • Износ понуђене цене закупа  увећава се за 20 % на име закупа покретних ствари и опреме која се налази у предметним пословним просторима и то представља укупну понуђену закупнину без ПДВ-а.
 • Закупац је у обавези, да у периоду трајања закупа, у свим пословним просторима обавља искључиво делатност: трговина фармацеутским производима на мало у апотекама, што је битан елемент уговора.
 • Закупац се обавезује да преузме укупно 16 запослених радника Апотекарске установе Велика Плана,  и то: 3 дипломирана фармацеута, 12 фармацеутских техничара, 1 радника осталих стручних спрема и да са истима пре закључења уговора о закупу пословног простора, закључи уговоре о раду  по садашњим условима и гарантује најмање једнаке услове за исти рад или рад исте вредности који су имали код Апотекарске установе Велика Плана.
    Преузетим радницима не може престати радни однос, без њихове кривице, најмање  3 године од дана преузимања.
 • да обезбеди асортиман лекова у апотекама у Општини Велика Плана којим се обезбеђује потпуна и квалитетна здравствена заштита грађана,
 •  да у целини настави делатност Апотекaрске установе Велика Плана и обезбеди остваривање примарне здравствене заштите у апотекарској делатности, сходно позитивним прописима.
 •  да на дан уласка у посед и преузимања пословних просторија Апотекарске установе Велика Плана, заједно са представницима Апотекарске установе Велика Плана, изврши попис затечених залиха по организационим јединицама из овог огласа, и преузме фармацеутске производе, медицинска средства и сировине код којих је рок важења већи од 1 године те исте  плати на текући рачун Апотекарске установе Велика Плана, по тржишним  ценама са ПДВ-ом у року од 30 дана од дана преузимања.
 • Временски период трајања закупа је 15 година
 •  Закупац извршава и друге обавезе евентуално предвиђене уговором о закупу, а све у циљу обезбеђивања квалитетније здравствене заштите становништва
 • У висину закупнине нису урачунати зависни трошкови који настану приликом коришћења закупљеног простора (трошкови електричне енергије, грејање,комуналних услуга, телефон,интернет услуге, услуге других провајдера и сл.).Ове трошкове сноси закупац у целости.
 
5. Почетни (најнижи) месечни износ цене закупа по 1м2 , без ПДВ-а,  утврђен је у складу са Извештајем  Комисије за процену тржишне вредности непокретности у поступку прибављања, отуђења и давања узакуп непокретности у јавној својини  Општине    од  23.12.2021.год. и       износи у укупном износу за сав пословни простор наведен у тачки 3. овог огласа,  94.342,50 динара.
 
6. Укупна почетна закупнина за све наведене  пословне просторије у којима ће се обављати апотекарска делатност представља почетни месечни износ цене закупа  из тачке 5. овог огласа, увећан  за 20% на име закупа опреме у том пословном простору, без ПДВ-а.  што укупно износи 113.211,00 дин.
7..Заинтересовани понуђачи могу разгледати пословне просторе сваког радног дана од 09,00 до 14,00 часова, уз претходну најаву Апотекарској установи Велика Плана.
 
 
8. Понуђач треба да испуњава следеће ОПШТЕ услове:
-Право да учествује у поступку прикупљања писмених понуда има свака здравствена установа, организована као предузетник или правно лице, која је   регистрована на територији Републике Србије која испуњава и прихвата услове предвиђене Огласом за давање у закуп пословних простора.
Уз понуду сваки понуђач је дужан да достави:
За предузетнике: назив предузетничке радње са именом и презименом предузетника , матични број, ПИБ (попуњава се на образцу понуде);
За правна лица: назив и седиште, матични број, ПИБ (попуњава се на обрасцу понуде).
 
Понуђач уз пријаву (Образац бр. 1) доставља следеће документе:
 • Копију Решења о упису у регистар код надлежност органа ; извод из АПР-а као доказ о активном статусу, не старији од 2 месеца пре отварања понуда;  и решење здравственог инспектора Министарства здравља о испуњености услова за обављање здравствене делатности ;
 • доказ о уплати депозита;
 • оверено пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве;
 • изјаву о намери понуђача да пре закључивања уговора о закупу пословних просторија, запосли  укупно    16 запосленог радника Апотекарске установе Велика Плана,  и то: 3 дипломирана фармацеута, 12 фармацеутских техничара, 1 радника осталих стручних спрема и да са истима пре закључења уговора о закупу пословног простора, закључи уговоре о раду , под садашњим условима и гарантује најмање једнаке услове за исти рад или рад исте вредности који су имали код Апотекарске установе Велика Плана, као и да преузетим радницима не може престати радни однос, без њихове кривице, најмање  3 године од дана преузимања. (Образац бр. 3);
 • Висина понуђене закупнине исказане у укупном износу за све пословне просторе на месечном нивоу (у обрасцу Понуде);
 • Попуњен, оверен и потписан образац 2 о прихватању услова поступка.
  
● Понуђач је дужан да као потврду озбиљности понуде и као услов за учешће у поступку јавног надметања уплати депозит у износу од  5 почетних вредности укупне закупнине односно 566.055,00 динара, на депозитни подрачун општине Велика Плана бр. 840-1087804-87 са позивом на број 62 109, по моделу 97, о чему доставља доказ уз понуду.
Учесницима у поступку давања у закуп путем прикупљања писмених понуда чија понуда не буде најповољнија  депозит ће бити враћен, а код најповољнијег понуђача, депозит ће се задржати и обрачунати кроз закупнину  за сразмеран број месеци .
 
Обрасци 1, 2 и 3 и образац Понуде, могу се преузети са сајта Општине Велика плана (www.velikaplana.rs)
 
9. Понуђач треба да испуњава следеће ПОСЕБНЕ услове:
Понуђач осим општих услова овог огласа мора да испуњава и  посебне услове,те да доказе о испуњености истих у истој коверти са понудом  достави:
 1. да понуђач управља са најмање 20 апотека на територији Републике Србије .
Доказ: Извод из регистра надлежног органа не старије од 2 месеца пре отварања понуда.
 1. да понуђач обавља послове апотекарске делатности у задњих 15 година у континуитету
Доказ: Извод из регистра надлежног органа не старије од 2 месеца пре отварања понуда.
 1. да понуђач има најмање 30 запослених лица пријављених код Републичког фонда пензијског и инвалидског  осигурања Републике Србије.
Доказ: ПППД образац за последња 3 месеца пре дана заказаног за одржавање поступка давања у закуп пословног простора, или електронско уверење ЦРОСО са списком пријављених запослених лица.
 1. да понуђач поседује најмање две апотеке на територији Општине Велика Плана, што доказује решењем надлежног органа као и да за исте има закључен уговор о снабдевању осигураних лица РФЗО-а лековима са листе лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања и одређеном врстом помагала, најмање у последње три године.
Доказ:решење из АПР-а и  копија уговора са РФЗО-ом за 2019год. 2020год. и 2021. годину
 1. да је понуђач измирио све обавезе на име локалних јавних прихода.
Доказ: Уверење Одељења локалне пореске администрације општине Велика Плана о измиреним обавезама на име локалних јавних прихода не старије од 2 месеца пре отварања понуда.
 1.  понуђач  мора да достави доказ да он и његов  законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.
Доказ:
- за правно лице:уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште правног лица, да није осуђивано за кривична дела против привреде, животне средине, примања или давања мита, преваре; извод из казнене евиденције Посебног одељења за организован криминал Вишег суда у Београду којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала- не старије од 2 месеца пре отварања понуда.
-за предузетнике и законског заступника понуђача: извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а , којим се потврђује да нису осуђивани за кривична дела против привреде, животне средине, примања или давања мита, преваре и за неко од кривичних дела организованог  криминала (захтев се подноси према месту рођења или пребивалишта) не старије од 2 месеца пре отварања понуда.
 
10. Рок за подношење понуда је 15 дана од дана објављивања јавног огласа  при чему се дан објављивања огласа не урачунава у рок за подношење понуде.
Понуде се подносе препорученом пошиљком или предајом понуде на деловодник-писарницуОпштинске управе општине Велика Плана .
  Благовременом ће се сматрати  оне понуде које буду предате на писарници Општинске управе Велика Плана , закључно са даном 26.01.2022.год. до 15,00 часова или препорученом поштом закључно са 26.01.2022.год.
 
11.   Понуде за учешће у поступку давања у закуп подносе се Комисији за спровођење поступка за давање у закуп пословног простора општине Велика Плана (у даљем тексту: Комисија) на адресу: 11320 Велика Плана, улица Милоша Великог број 30.
     Понуде за учешће у поступку давања у закуп наведеног пословног простора се подносе у затвореним ковертама, поштом или лично на писарницу Општинске управе општине Велика Плана, на адресу из става 1. ове тачке, са видљивом назнаком:  – Понуда за закуп пословног простора – апотеке НЕ ОТВАРАТИ".
 На полеђини коверте навести назив, адресу и број телефона понуђача.
 Понуда поднета после наведеног рока сматраће се неблаговременом.
Неблаговремене понуде се неће узети у обзир односно неће се разматрати.
  Неисправна понуда је она која је поднета у отвореној коверти или без видљиве ознаке на шта се односи; у којој је понуђени износ закупнине испод почетне закупнине.
  Непотпуна понуда је она која не садржи податке и документа у складу са јавним огласом односно ако не садржи све податке предвиђене огласом  или ако су подаци дати супротно објављеном јавном огласу  или ако нису приложене све исправе (документа како је то предвиђено јавним огласом).
Непотпуне и неисправне понуде Комисија ће након отварања и утврђивања њихове непотпуности и неисправности , одбацити.
  Уз понуду обавезно треба приложити  сву документацију предвиђену у јавним огласом.
 
12. Јавно отварање понуда обавиће се дана 31.01.2022. године у 11,00 сати.
Отварање приспелих понуда је јавно и одржаће се у сали за састанке  на првом спрату зграде Општинске управе  општине Велика Плана  у Великој Плани, ул. Милоша великог бр. 30,  а спровешће га Комисија за спровођење поступка.
 
 13.На отварању понуда Комисија ће констатовати да ли је достављена обавезна документација предвиђена условима за учешће и о томе сачинити записник.
Отварању понуда могу да присуствују понуђачи лично путем законског заступника или преко овлашћених пуномоћника са уредно овереним овлашћењима за заступања у поступку прикупљања писмених понуда.
 
14..Поступак прикупљања писмених понуда је валидан и  спровешће се ако је пристигла најмање једна писмена понуда.
  Најповољнијим понуђачем сматраће се лице које је понудило највиши износ укупне закупнине
 Уколико у поступку два или више понуђача понуде исти износ закупнине Комисија ће позвати  понуђаче  који су понудили исти износ закупнине  да у року од три дана од дана пријема позива, доставе нову писмену затворену понуду са увећаним износом закупнине у односу на претходно дату понуду.
 Уколико понуђачи не поступе у складу са ставом 3. овог члана  поступиће се у складу са чланом 9. став 3.  Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно  прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, број 16/18).
 
15. Уколико учесник у поступку прикупљања писмених понуда чија понуда буде најповољнија и који након доношења одлуке о давању у закуп, не приступи закључењу уговора о закупу или одустане од уговора , губи право на враћање гарантног износа - депозита.
 
16. Комисија за спровођење поступка прикупљања писмених понуда:
 • утврђује испуњеност услова за одржавање поступка отварања понуда,
 • утврђује идентитет лица која су приступила поступку отварања писмених понуда и као и њихово право да присуствују поступку,
 • одржава ред приликом отварања писмених понуда,
 • сачињава записник о спроведеном поступку прикупљања писмених понуда те сачињава предлог за избор најповољнијег понуђача.
 
17.  Поступак се завршава након отварања свих приспелих понуда. Присутни представници понуђача се одмах,на записник изјашњавају да ли имају или не примедби на сам ток поступка отварања писмених понуда,што ће се унети у записник.Записник о току поступка потписију сви присутни чланови Комисије као и присутни представници понуђача. По један примерак записника биће уручен присутним представницима понуђача док ће се примерак записника,понуђачима који нису присуствовали поступку отварања писмених понуда,доставити у року од 5 дана од дана спроведеног поступка   
 
18. Примерак записника са предлогом о избору најаповољнијег понуђача са којим треба закључити уговор о закупу, Комисија за спровођење поступка давања у закуп  доставља Скупштини општине Велика Плана ради доношења одлуке о давању у закуп.  По један примерак одлуке о давању у закуп се доставља свим учесницима поступка у року од 3 (три) дана од дана доношења исте.
У року од 5дана  од дана пријема Одлуке о давању у закуп , подносиоци  понуда имају право увида у документацију која је поднета од стране учесника за учествовање у поступку прикупљању понуда.
 
19. Приговори понуђача на одлуку о давању у закуп подносе се Скупштини општине Велика Плана у року од 5 (пет) дана од дана пријема Одлуке о давању у закуп. Одлука Скупштине општине по приговору је коначна.
 
20.Најповољнији понуђач је дужан да у року  и термину  одређеном у позиву закуподавца за закључење уговора, од дана коначности одлуке о давању у закуп пословних  просторија закључи уговор о закупу . Понуђач који је дао најповољнију понуду губи право на повраћај гарантног износа-депозита ако у поменутом року не закључи уговор о закупу пословних просторија и сматраће се да је одустао од закључења уговора.
  Сви трошкови настали поводом овере уговора о закупу пред Јавним бележником, падају на терет закупца.
 
21. До  закључења уговора о закупу најповољнији понуђач је дужан да општини Велика Плана прикаже и приложи закључен уговора са РФЗО о снабдевању осигураних лица лековима и одређеним врстама помагала којим се омогућава снабдевање становништва лековима са листе лекова и одређених врста медицинско техничких помагала на терет средстава обавезног здравственог осигурања на територији општине Велика Плана као и уговор о раду закључен са радницима Апотекарске установе  Великој Плани  из тачке 4. Потачка 5. овог огласа . Након закључења уговора о закупу закуподавац ће закупца увести у посед предметних пословних простора о чему ће се сачинити посебан записник .
 
22. Закупац је дужан да пре закључења уговора о закупу, као гаранцију за уредно измиривање свих својих обавеза по истом, обезбеди менично покриће за сва евентуална дуговања за обавезе плаћања месечне закупнине и рачуна за утрошак електричне енергије и комуналне услуге, односно да Закуподавцу достави потписану бланко сопствену меницу, овлашћење за корисника бланко менице и захтев за регистрацију менице.
 
23.Закуподавац је у обавези да закупцу испоставља рачуне за одговарајући месец коришћења пословног простора најкасније до 10. у месецу за текући месец.
Закупнина се плаћа у року од 3 дана од дана пријема рачуна из става 1. ове тачке и усклађује се према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике о идексима потрошачких цена.
24.Закупац је дужан да сноси трошкове текућег одржавања, хитних интервенција, коришћења заједничких просторија, комуналних услуга и утрошка електричне енергије.
 
25.Закупац је дужан да пословни простор користи у складу са наменом која је утврђена уговором и исти не може давати у подзакуп.
           
26. Закупац не може да врши радове у објекту који ће довести до оштећења објекта и умањења вредности објекта.
 Закупац  не може вршити адаптацију и радове који имају карактер инвестиционог одржавања без предходне писмене сагласности закуподавца.
Сви  трошкови адаптације  закупљеног простора  падају на терет закупца.
Закуподавац може одобрити извођење радова  који имају карактер инвестиционог одржавања у складу са Уредбом  о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно  прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, број 16/18) и Законом о јавној својини („Службени гласник РС“ , број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – и др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), а што се све ближе регулише уговором о закупу.
 
 
27.У случају непоштовања било које од напред наведених обавеза од стране закупца, закуподавац стиче право да једнострано раскине уговор о закупу.
 
28. Контролу извршења уговорних обавеза, контролу остваривања потпуне и квалитетне здравствене заштите, као и снабдевеност апотека, вршиће Општинско веће општине Велика Плана.
 
29. Овај оглас биће објављен у средствима јавног информисања: Радио Плана и ТВ Плана , на огласној табли Општинске управе општине Велика Плана, као и на званичној интернет презентацији општине Велика Плана , почев од 11.01.2022.год.
 
За све ближе информације  у вези са јавним огласом , можете добити на телефон  026/514-504.
 
 
 
 
 
Број: 037-9/2022-//                                                                                 ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Дана: 10.01.2022.год.                                                                        __________________________
У Великој Плани                                                                                           Лела Крстић
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Образац број 1
 
 
 
ПРИЈАВА
 
ЗА ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА АПОТЕКAРСКЕ УСТАНОВЕ  ВЕЛИКА ПЛАНА
ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА, бр. 037-9/2022-//  од 10.01.2022. год.
 
 
 
Ја,        из_________________________
(име и презиме)
адреса :__________________________________________________________________
ЈМБГ: ______________________________ лк.бр._______________________________
 
као овлашћено лице понуђача_____________________________________________
                                                    (назив здравствене установе - апотеке)
 
 
пријављујем се на Јавни оглас за давање у закуп пословног простора у јавној својини општине Велика Плана, у којем се обавља апотекарска делатност, путем прикупљања писмених понуда, бр. 037-9/2022-// од 10.01.2022. године, који је оглас расписала Општина Велика Плана.
 
 
 
 
                                                                                                                        ______________________________
                                                                                                                        (потпис овлашћеног лица понуђача)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ:
Понуда број ____________ од ___.___._______.године;
Општи подаци о: понуђачу
 
Скраћени назив:  
Седиште и адреса:  
Матични број:   ПИБ:  
Особа за контакт:  
Број рачуна и пословна банка  
 
Укупни месечна цена закупа без ПДВ (1)  
Словима:  
Увећање од 20% на име закупа опреме у пословном простору без ПДВ (2)  
Словима:  
Укупна закупнина без ПДВ (1+2)  
Словима:  
Укупна закупнина са ПДВ  
Понуђач је:
 
Понуду сачинио у складу са јавним огласом
Саставни део понуде су:
 • Докази о  испуњености услова
 
 • Образци из јавног позива
 
 • Доказ о уплаћеном депозиту
 
 
 
 
 
 
Датум: _______________                                                                                           Потпис     
                                                                                                                       овлашћеног лица понуђача
 
 
                                                                                                                 ___________________________
 
 
                                                                                                                                         М.П.
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Образац број 3
 
 
 
ИЗЈАВА О НАМЕРИ ПОНУЂАЧА У ВЕЗИ ЉУДСКИХ РЕСУРСА
АПОТЕКAРСКЕ УСТАНОВЕ  ВЕЛИКА ПЛАНА
 
 
 
Ја_________________________________________
                  (овлашћено лице понуђача)
 
 
 
 
И З Ј А В Љ У Ј Е М
 
 
 
да се обавезујем да, пре закључивања уговора о закупу пословног простора, запослим :
-укупно 16 запосленог радника Апотекарске установе Велика Плана,  и то: 3 дипломирана фармацеута, 12 фармацеутских техничара, 1 радника осталих стручних спрема, распоређене у организационим јединицима из тачке 3. Огласа за давање у закуп пословног простора и да са истима пре закључења уговора о закупу пословног простора, закључим уговоре о раду , по садашњим условима и гарантујем најмање једнаке услове за исти рад или рад исте вредности који су имали код Апотекарске установе Велика Плана.
   Даље изјављујем да преузетим радницима не може престати радни однос, без њихове кривице, најмање  3 године од дана преузимања.
 
 
У ______________________ __________. године
 
 
                                                                                                  ________________________
                                                                                             (потпис овлашћеног лица понуђача)
Образац број 2
 
 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ ЈАВНОГ ОГЛАСА
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ  ПРОСТОРА ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА бр. 037-9/2022-// од  10.01.2022.год.
 
 
Ја________________________________________
                 (овлашћено лице понуђача)
 
 
 
 
ИЗЈАВЉУЈЕМ
 
 
 
__ да понуђач__________________________________________________________________
(назив понуђача)
прихвата све услове из Јавног огласа за давање у закуп пословног простора у коме се обавља апотекарска делатност, путем прикупљања писмених понуда, бр. . 037-9/2022-//  од 10.01.2022.год. који је расписала Општина Велика Плана.
 
 
 
У _________________, дана __________________. године
 
 
                                                                                                                        __________________________________
                                                                                                                             (потпис овлашћеног лица понуђача)
 
 
 
 
 Документација за достављане понуда у world-u. 

 http://www.velikaplana.rs/e-uprava/oglasna-tabla