Актуелно
Р Е Ш Е Њ Е О НАСТАВКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА КОЈИ СУ РАСПИСАНИ 4. МАРТА 2020. ГОДИНЕ
Постављено: 11.05.2020.
На основу члана 15. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10- УС, 54/11, 12/20, 16/20- аутентично тумачење и 68/2020), члана 100. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) и члана 4. Закона о важењу уредаба које је Влада уз супотпис председника Републике донела за време ванредног стања и које је Народна скупштина потврдила („Службени гласник РС“, број 65/2020),
                    Изборна комисија општине Велика Плана, на седници одржаној 11. маја 2020. године у 13.00 часова, донела је
 
Р Е Ш Е Њ Е
О НАСТАВКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА КОЈИ СУ РАСПИСАНИ 4. МАРТА 2020. ГОДИНЕ
                    1. Наставља се спровођење изборних радњи у поступку избора за одборнике Скупштине општине Велика Плана који су расписани 4. марта 2020. године.
                    2. Избори из тачке 1. овог решења одржаће се 21. јуна 2020. године.
                    3. Настављају да теку сви рокови за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора из тачке 1. овог решења, утврђени Законом о локалним изборима и другим прописима који се примењују на изборе одборника у Скупштини општине Велика Плана, и Роковником за вршење изборних радњи у поступку избора за одборнике Скупштине општине Велика Плана, расписаних за 26. април 2020. године број 013-7/2020-III од 14. марта 2020. године.
                    4. Изборна комисија општине Велика Плана ће посебним актом дефинисати истек рокова из тачке 3. овог решења у складу са новим датумом одржавања избора из тачке 2. овог решења.
                    5. Ово решење доставити председнику Народне скупштине и председнику Скупштине општине Велика Плана.
                    6. Ово решење објавити у „Међуопштинском службеном листу општина Велика Плана и Смедеревска Паланка“.
 
Број: 013-9/2020-III
У Великој Плани, 11. маја 2020. године
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК
                                                                                                 Страхиња Павешковић