Актуелно
Р Е Ш Е Њ Е О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА И ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА У 2021. ГОДИНИ
Постављено: 22.03.2021.
            На основу члана 40.  став 1. тачка 14) Статута општине Велика Плана (''Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка'', број 10/19), члана 19. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања (''Службени гласник РС'', број 16/16 и 8/17) и члана 4. Одлуке о расписивњу Конкурсa за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Велика Плана у 2021. години (''Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка, број 3/21),
 
            Председник општине Велика Плана доноси
 
 
Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА
 И ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ
ЈАВНОГ  ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
ВЕЛИКА ПЛАНА У 2021. ГОДИНИ
 
 
I. Овим решењем образује се Комисија за оцену пројеката и доделу средстава на Конкурсу за суфинансирање пројеката  производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Велика Плана у 2021. години (у даљем тексту: Стручна комисија).
 
II. У Стручну комисију  се именују:
 
1. Сандра Савић, независтан медијски радник
2. Слађана Алексић, предствник Професионалног  удружења  новинара Србије -ПРОУНС
3. Биљана Љубисављевић, представник Друштва новинара Ниша
 
Председника Стручне комисије бирају чланови  Стручне комисије на првој седници.
 
III. За секретара Стручне комисије именује се: Неда Новаковић, дипломирани правник, запослена у Општинској управи општине Велика Плана.
 Секретар није члан  Стручне комисије.
 
 
IV. Задатак чланова Стручне комисије је  да  изврше увид у конкурсну документацију, оцене сваки  пројекат посебно по сваком од критеријума предвиђених чланом 18. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, да о свом раду сачине записник, да за сваки пројекат који се разматра сачине образложење у коме се наводе ралози за прихватање или неприхватање пројекта и да, након оцене свиј поднетих пројеката, сачине предлог о расподели средстава и исти доставе Општинском већу општине Велика Плана на даљу надлежност и поступање.
 
            V.  Члановима Стручне комисије  припада право на накнаду за рад  на седницама Стручне комисије као и накнаду путних трошкова за долазак  и одлазак на седнице Стручне комисије.
      О висини накнаде предвиђене ставом 1. ове тачке одлучиће се посебним  решењем.
 
VI.  Ово решење доставити именованим члановима Стручне комисије и објавити на званичној интернет страници општине Велика Плана: www.velikaplana.rs.
 
Број:02-73/2021-II
У Великој Плани, 19. марта  2021. године
 
 
 
ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА
 
                                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК
                                                                                                           
                                                                                                                      Игор Матковић