Актуелно
Р Е Ш Е Њ Е о расподели средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса из области јавног информисања на територији општине Велика Плана
Постављено: 25.10.2017.
На  основу члана 24.Правилника  о  суфинансирању  пројеката   за  остваривање  јавног   интереса  у  области   јавног   информисања („Службени   гласник  РС“, број: 16  /2016), а у вези  члана  25. Закона о   јавном   информисању   и  медијима („ Службени гласник  РС“, број:  83/2014),  члана 
Начелник Општинске управе општине Велика Плана доноси:
 
                   Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА  НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
I
            Овим  Решењем расподељују се средства за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса из области јавног информисања за 2017.годину који ће се суфинасирати из буџета општине Велика Плана за 2017.годину, у укупном износу од 2.500.000 динара, појединачно распоређујући средства на следећи начин:
 
Редни број
 
Учесник конкурса
 
Назив пројекта
Износ средстава за које се аплицира (80% вредности пројекта) Износ одобрених средстава у дин.
1. Реч Поморавља доо-Радио Плана  Велика Плана „ Буди у току“ 800.000,00 200.000,00
 
 
2.
 
 
Реч Поморавља доо-Тв Плана, Велика Плана
 
 
„Панорама-право на нови дан“
 
 
800.000,00
 
 
600.000,00
 
 
3.
Петар Кованџић ПР Занатска и трговинска радња и издавачка кућа „Кофип“В.Плана  
„Огледало друштва-брига о социјално осетљивој категорији становника“
 
 
792.800,00
 
 
150.000,00
4. РТВ Јасеница Смед. Паланка „ Свет је мали Плана је велика“ 800.000 420.000,00
 
5.
Зелени круг,Нови Сад „ Еколошки промотери општине Велика Плана“  
210.000,00
 
         /
6. „Дневне новине Ало доо“ Београд  
„ Недељник Велика Плана “
 
400.000,00
 
400.000,00
7. „КСП 2014 ДОО“Лозовик  
„ Плана на длану у првом плану “
 
360.000,00
 
120.000,00
8. „Подунавска иницијатива“Смедерево  
„ И моје је право “
 
485.280,00
 
100.000,00
9. „Open wive doo“Раковица  
„ Регионални центар за јавно информисање грађана-интерес грађанског друштва “
 
1.500.000
 
480.000,00
 
II
            На основу Решења, орган који је расписао конкурс закључиће појединачне уговоре са учесницима конкурса којима се одобрава суфинансирање пројеката, Решење објавити на веб- сајту општине Велика Плана и исто доставити свим учесницима конкурса у скенираном облику.
 
                                                                 Образложење :
         Општинска управа општине Велика Плана објавила је дана 11 јула 2017.године у дневном листу „ Српски телеграф“ и на сајту општине Велика Плана јавни позив за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса из области јавног информисања за 2017.годину.Рок за достављање пријава је био до 20.07.2017.године до 10 часова на адресу: Општинска управа општине Велика Плана, улица Милоша Великог 30,11320 Велика Плана.
Благовремено, односно до истека рока за подношење пријава пристигле  су следеће пријаве:
 
 1. Број под којим је пријава заведена: 3321назив издавача медија: „РТВ Јасеница доо“ Смед.Паланка;
 2. Број под којим је пријава заведена: 3362назив издавача медија: „Институт за одрживи развој и заштиту животне средине Зелени круг“ Нови Сад ;
 3. Број под којим је пријава заведена: 3364назив издавача медија: „Дневне новине Ало доо“ Београд;
 
 1. Број под којим је пријава заведена: 3376назив издавача медија: „ КСП 2014 ДОО“ Лозовик;
 2. Број под којим је пријава заведена: 3377назив издавача медија: „ Подунавска иницијатива“ Смедерево;
 3. Број под којим је пријава заведена: 3378назив издавача медија: „ЗТР и издавачка кућа Кофип доо“, Велика Плана;
 4. Број под којим је пријава заведена: 3380,назив издавача медија: „Open Wive doo, Портал Раковица;
 5. Број под којим је пријава заведена: 3381назив издавача медија: „ Реч Поморавља доо- Радио Плана;
 6. Број под којим је пријава заведена: 3382назив издавача медија: „Реч Поморавља доо- ТВ Плана.
 
 
Учесницима конкурса који су поднели пројекте са непотпуном документацијом, стручна служба органа која спроводи конкурс одредила је накнадни рок за допуну пријава у року од седам дана од пријема обавештења, у смислу члана 11. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса из области јавног информисања.
Благовремено, односно у року од седам дана од пријема обавештења, пријаве су допунили следећи подносиоци:
 
 1. „РТВ Јасеница доо“ Смед.Паланка;
 2. „ КСП 2014 ДОО“ Лозовик.
 
            Комисија за оцењивање пројеката за остваривање јавног интереса из области јавног информисања за 2017.годину, образована решењем начелника Општинске управе Велика Плана број: 02-201/2017-III од 18.08.20117.године, одржала је састанак дана 30.08.2017.године са почетком у 12 часова у просторијама општине Велика Плана.Након одржаног састанка Комисија је дала предлог за суфинансирање пројеката у складу са критеријумима из јавног позива Општинске управе Велика Плана полазећи од тога у којој ће мери предложене пројектне активности довести до жељених резултата постављених конкурсом односно у којој мери ће пројектне активности остварити јавни интерес у области јавног информисања, колико ће утрошак средстава довести до постављених циљева, ажурност у припреми и емитовању медијских садржаја о свакодневним активностима из друштвеног  живота од значаја за грађане општине Велика Плана као и самог значаја пројекта за општину Велика Плана.
            Руководећи се предлогом Комисије за оцењивање пројеката за остваривање јавног интереса из области јавног информисања за 2017.годинуи полазећи од критеријума постављених јавним позивом органа који је расписао конкурс односно оценом у којој мери предложене пројектне активности задовољавају потребе грађана за остваривањем јавног интереса из области јавног информисања, колико ће довести до жељених ефеката и колико ће се грађанима омогућити доступност информација из најважнијих сфера друштвеног живота као и колико ће се припремање и емитовање наведених садржаја унапредити суфинансирањем пројектних активности издавача медија, донета је одлука као у диспозитиву из следећих разлога:
                                                                
1.Реч Поморавља доо-Радио Плана  Велика Плана200.000,00 динара за пројекат „  Буди у току  “.Програмске активности којима се бави овај пројекат усмерене су на младе као примарну циљну гупу. Циљ који се жели постићи је стварање бољих и унапређење постојећих услова живота и рада младих и то путем унапређења њиховог образовања и укључивања, родитеља инститтуција и шире локалне заједнице . Обзиром да се пројекат бави само овом циљном групом додељују се средства као у диспозитиву. Подносилац пројекта је у обавези да у року од 5 дана од дана пријема одлуке достави ревидирани буџет са детаљном спецификацијом која обухвата  додељена средства.
2.   Информативно предузеће „Реч Поморавља“ доо–ТВ Плана, Велика Плана  – 600.000,00 динара за пројекат „ Планорама.“Пројекат у доброј мери задовољава јавни интерес у области јавног информисања.Као примарна циљна група којом се овај пројекат бави наведене су особе са инвалидитетом, пре свега деца. Пројектом односно пројектним активностима који се огледају у сарадњи са удружењем особа са инвалидитетом, пружање подршке њиховом раду у виду стручних кадрова (психолога, логопеда, наставника) постиже се крајњи ефекат а то је укључивање ових особа у друштвену заједницу и омогућавање истима да се самостално старају о својим правима и интересима. Подносилац пројекта је у обавези да у року од 5 дана од дана пријема одлуке достави ревидирани буџет са детаљном спецификацијом која обухвата  додељена средства.
3.Петар Кованџић ПР занатска радња и издавачка кућа „ Кофип“ Велика Плана - 150.000,00 динара  за пројекат „ Огледало друштва-брига о социјално осетљивој категорији становника“.Пројектом су обухваћене социјално угрожене категорије становништва Велике Плане те је у том смислу обухваћена адекватна циљна група односно лица која су у стању социјалне потребе. Међутим, разрадом пројекта дошли смо до закључка да се исти своди на опис  њиховог материјалног положаја у Великој Плани, делом путем навођења статистичких података о њиховом положају а делом путем навођења служби и институција који се баве збрињавањем ове категорије лица док се конкретним пројектом не наводе мере ни активности којима би се поправио њихов материјални статус у широј локалној заједници па се додељују средстава као у диспозитиву. Подносилац пројекта је у обавези да у року од 5 дана од дана пријема одлуке достави ревидирани буџет са детаљном спецификацијом која обухвата  додељена средства.
 
4.   „Радио телевизија  Јасеница“ доо420.000 динара  за пројекат „Свет је мали Плана је велика.Иако пројекат према мишљењу комисије није фокусиран на одређену тему од јавног интереса, већ се подносилац позива на јавни интерес кроз производњу медијских садржаја о актуелностима из општине, исти задовољава јавни интерес грађана из области јавног информисања обзиром да се у програмским активностима бави образовањем и здрављем грађана па се доноси одлука као у диспозитиву. Подносилац пројекта је у обавези да у року од 5 дана од дана пријема одлуке  достави ревидирани буџет са детаљном спецификацијом која обухвата  додељена средства. 
5. Зелени круг“Нови Садбез средстава „  Еколошки промотери општине Велика Плана  “ Пројекат према мишљењу органа није посвећен циљним групама из критеријума јавног позива па код истог није створио уверење да ће се на прави начин задовољити јавни интерес грађана из области јавног информисања .
6.“Дневне новине Ало доо Београд -400.000,00 динара за пројекат „   Недељник Велика ПланаПројектом  ће се  путем штампаних издања медија указати на туристичке и привредне потенцијале општине Велика Плана што представља предуслов за повећање животног стандарда грађана општине Велика Плана а тиме и стварање услова за бољи квалитет живота грађана путем унапређења здравствене заштите , раста инвестиција и смањења незапослености у нашој општини.
7.КСП 2014 ДОО Лозовикза пројекат „  -120.000,00 динара за пројекатПлана на длану у првом плану  .“Пројекат је широко постављен  али се из њега могу издвојити пројектне активности које су усмерене на анализу и заговарање поштовања закона као и на остваривање права маргинализованих и особа са инвалидитетом чиме се у овом делу постиже јавни интерес грађана у области јавног информисања па се додељују средстава као у диспозитиву.Подносилац пројекта је у обавези да у року од 5 дана од дана пријема одлуке  достави ревидирани буџет са детаљном спецификацијом која обухвата  додељена средства. 
 
8.Подунавска иницијатива Смедерево100.000 за пројекат „ И моје је право“.Пројекат се бави услугама социјалне заштите за које је пружалац услуга добио лиценцу и то: услуга персоналне асистенције, услуга личног пратиоца детета и услуге дневног боравка.Обзиром да су наведене услуге усмерене на интеграцију деце са посебним потребама у ширу локалну заједницу а да се исти не бави конкретним предлозима за побољшање њиховог статуса сматрамо да је овим остварен део општег интереса грађана у области јавног информисања.Подносилац пројекта је у обавези да у року од 5 дана од дана пријема одлуке  достави ревидирани буџет са детаљном спецификацијом која обухвата  додељена средства. 
9.„Open Wiev doo Раковица“480.000 за пројекат „ Регионални центар за јавно информисање грађана-интерес грађанског друштва“. Пројекат је широко постављен али са посебни освртом на област људских права, социјалне заштите, привреде, предузетништва, културе, науке , образовања, спорта и очувања животне средине. Сматрамо да ће се бољом инфомисаношћу грађана Велике Плане и указивањем на друштвени значај ових области постићи циљ који се огледа у задовољавању потреба грађана у области јавног информисања а самим тим и створити предуслови за бољи квалитет живота грађана па се доноси одлука као у диспозитиву . Подносилац пројекта је у обавези да у року од 5 дана од дана пријема одлуке  достави ревидирани буџет са детаљном спецификацијом која обухвата  додељена средства. 
 
            Имајући у виду напред наведено, а на основу образложеног предлога Комисије за оцену пројеката  за остваривање јавног интереса из области јавног информисања на територији општине Велика Плана за 2017.годину, начелник Општинске управе општине Велика Плана доноси одлуку као у диспозитиву.
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Ово Решење је коначно и против њега се може покренути управни спор.
 

У Великој Плани, дана 19.10.2017.године
               Број: 011-59/2017-III 
 
                                                                                                  НАЧЕЛНИК
                                                                                                  Горан Тасић