Актуелно
УРЕДБA о утврђивању гарантне шеме као мера подршке привреди за ублажавање последица пандемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2
Постављено: 22.04.2020.
http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/uredba/2020/57/4/reg

Подношење захтева за коришћења кредита спроводиће се преко комерцијалних банака.