Актуелно
З А К Љ У Ч А К о расподели и коришћењу подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава
Постављено: 13.09.2017.
            На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велика Плана за 2017. годину (''Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка'', број /2017), на основу предлога Радне групе за спровођење поступка доделе подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, од 06.09.2017. године  и члана 22. Пословника Општинског већа општине Велика Плана (''Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка'', број 47/2008),
            Општинско веће општине Велика Плана, на 54. седници одржаној 12.09.2017. године, донело је
 
 
З А К Љ У Ч А К
о расподели и коришћењу подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава
 
1.                   Средства предвиђена Одлуком о буџету општине Велика Плана за 2017. годину (''Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка'', број 44/2016) у оквиру Раздела 5 ОПШТИНСКА УПРАВА, Програмска класификација 0101 Програм 5-РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ, 0101-0002 Програмска активност 0002-(ПА 0002) – Мере подршке руралном развоју, Функција 421-Пољопривреда, Апропријација 92, Економска класификација 472-Накнаде за социјалну заштиту из буџета, у висини од 750.198,05 динара распоређују се по спроведеном јавном позиву за доделу подстицајних  средстава за инвестиције у физичку  имовину  пољопривреднх газдинстава на територији општине Велика Плана у 2017. години, објављеном на званичном сајту општине Велика Плана www.velikaplana.rs, од 25. маја 2017. године, следећим корисницима и у наведеном износу:
 
Редни број Број захтева Подносилац захтева Укупан износ инвестиције у РСД и шифра мере Износ одобрених средстава у РСД
1. 2649
 
Тирнанић Бранислав 244.000,00
Мера 101.2.1.
 
50.000,00
2. 3081
 
Зелени бутик доо 100.379,00 Мера101.3.3.
101.250,00
Мера101.3.04.
40.151,60
 
40.500,00
80.651,60
3. 3090
 
Танасковић Богдан 103.125,00
Мера 101.3.4.
41.250,00
4. 3238
 
Јовановић Слађан 120.000,00
Мера 101.2.1.
48.000,00
5. 3411  
Миленковић Милорад
104.060,42
Мера 101.3.3.
84.375,00
101.3.4.
41.624,17
 
33.750,00
75.374,17
6. 3418  
Мијатовић Бранислав
474.935,00
101.3.4.
50.000,00
7. 3467
 
Мијатовић Лазар 60.000,00
101.3.3.
24.000,00
8. 3521  
Радић Бориша
81.329,18
101.3.4.
32.531,67
9. 3532  
Маринковић Небојша
55.416,67
101.3.3.
22.166,67
10. 3692
 
Лазић Малиша 162.478,02
101.3.3
50.000,00
11. 3783  
Живковић Србољуб
88.750,00
101.3.4.
76.250,00
101.3.3.
35.500,00
 
30.500,00
66.000,00
12. 3855
 
Стојадиновић Саша 49.520,83
101.3.3.
35.726,50
101.3.4.
19.808,33
 
14.290,60
34.098,93
13. 3928
 
Танасковић Богдан 200.000,00
101.1.1.
50.000,00
14. 3950
 
Недељковић Милорад 231.000,00
101.3.3.
50.000,00
15. 3960  
Радосављевић Јовица
90.000,00
101.1.1
36.000,00
16. 3969
 
Јордански Милорад 100.312,50
101.3.4.
40.125,00
  УКУПНО:   750.198,05
 
 
2.                   Ближа права и обавезе између Општине Велика Плана и корисника средстава, у вези са коришћењем подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, регулисаће се посебним уговором.
Сагласност на текст уговора из става 1. ове тачке даје Општинско веће општине Велика Плана.
Овлашћује се Председник општине да са корисником средстава закључи уговор из става 1. ове тачке.
3.                   Закључак објавити на интернет страни Општине Велика Плана.
 
           
 
 
 
            Број: 037-368/2017-II
У Великој Плани, 12. септембра 2017. године
 
 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
 
 
                                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК
 
                                                                                                                          Игор Матковић            На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велика Плана за 2017. годину (''Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка'', број /2017), на основу предлога Радне групе за спровођење поступка доделе подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, од 18.10.2017. године  и члана 22. Пословника Општинског већа општине Велика Плана (''Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка'', број 47/2008),
 
            Општинско веће општине Велика Плана, на 59. седници одржаној 01.11.2017. године, донело је
 
 
З А К Љ У Ч А К
о измени и допуни Закључка о расподели и коришћењу подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава
 
1.      У Закључку о расподели и коришћењу подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава број: 037-368/2017-II, од 12. септембра 2017. године, у тачки 1. број: ''750.198,05'' замењује се бројем: ''1.044.560,73'', а после речи: ''године''  додају речи: ''и 31. августа 2017. године''.
После реда под редним бројем 16. додају се редови под редним бројем 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. који гласе:
''
Редни број Број захтева Подносилац захтева Укупан износ инвестиције у РСД и шифра мере Износ одобрених средстава у РСД
17. 4195
 
Станојевић Мирољуб 350.000,00
101.1.1.
 
50.000,00
18. 4406 Стојановић Цветко 66.100,00
101.3.3.
26.440,00
 
19. 4645
 
Јовановић Александар 101.871,00
101.3.4.
40.748,40
20. 4655
 
Мијатовић Лазар 74.100,00
101.3.4.
29.640,00
21. 4656 Мијатовић Бранислав 138.118,18
101.3.3.
50.000,00
22. 4707 Новаковић Дејан 118.835,72
101.3.3.
47.534,29
23. 4708
 
Рашковић Милан 136.400,00
101.3.3.
50.000,00
                                                                                                                                                     ''
Ред под УКУПНО мења се и гласи:
''
  УКУПНО:   1.044.560,73
                                                                                                                                                     ''
 
  1. У осталим деловима Закључак остаје непромењен.
  2. Закључак објавити на интернет страни Општине Велика Плана.
 
           
 
 
 
            Број: 037-413/2017-II
У Великој Плани, 1. новембра 2017. године
 
 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
 
 
                                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК
 
                                                                                                                          Игор Матковић