АКТУЕЛНО
З А К Љ У Ч А К о расподели и коришћењу подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава
Постављено: 13.07.2018.
            На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велика Плана за 2018. годину (''Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка'', број 24/2018), на основу предлога Радне групе за спровођење поступка доделе подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, од 05.07.2018. године  и члана 22. Пословника Општинског већа општине Велика Плана (''Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка'', број 47/2008),
 
            Општинско веће општине Велика Плана, на 86. седници одржаној 12.07.2018. године, донело је
 
 
З А К Љ У Ч А К
о расподели и коришћењу подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава
 
  1. Средства предвиђена Одлуком о буџету општине Велика Плана за 2018. годину (''Међуопштински службени лист општина Велика Плана и Смедеревска Паланка'', број 25/2017) у оквиру Раздела 5 ОПШТИНСКА УПРАВА, Програмска класификација 0101 Програм 5-РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ, 0101-0002 Програмска активност 0002-(ПА 0002) – Мере подршке руралном развоју, Функција 421-Пољопривреда, Апропријација 97, Економска класификација 472-Накнаде за социјалну заштиту из буџета, у висини од 1.215.188,22 динара распоређују се по спроведеном јавном позиву за доделу подстицајних  средстава за инвестиције у физичку  имовину  пољопривреднх газдинстава на територији општине Велика Плана у 2018. години, објављеном на званичном сајту општине Велика Плана www.velikaplana.rs, од 22. маја 2018. године, следећим корисницима и у наведеном износу:
 
Редни број Број захтева Подносилац захтева Укупан износ инвестиције у РСД и шифра мере Износ одобрених средстава у РСД
1. 2929 од 25.05.2018. Драгослав Николић
 
101.5.2
104.737,00
41.894,80
2. 2980 од 29.05.2018. Србољуб Живковић
 
101.4.28
159.526,87
63.810,75
3. 2988 од 30.05.2018. Милоратка Радовановић
 
101.4.1- 93.501,00
101.4.28- 16.483,33
Укупно 109.984,33
43.993,73
4. 2993 од 30.05.2018. Дејан Гмитровић
 
101.4.1- 94.791,66
101.4.28- 83.750,00
178.541,66
71.416,66
5. 2998 од 30.05.2018. Миланка Јелић
 
101.5.2
106.200,00
42.480,00
6. 3032 од 31.05.2018. Бојан Димитријевић
 
101.5.2
114.450,00
45.780,00
7. 3045 од 01.06.2018. Добрица Радојичић
 
101.4.28
78.927,50
31.571,00
8. 3046 од 01.06.2018. Драгомир Радић
 
101.4.1
70.312,50
28.125,00
9. 3052 од 01.06.2018. Саша Јовић
 
101.5.6
55.000,00
22.000,00
10. 3088 од 04.06.2018. Милан Станимировић
 
101.4.20
35.666,67
14.266,67
11. 3090 од 04.06.2018. Михајло Живковић
 
101.2.1
354.380,00
75.000,00
12. 3091 од 04.06.2018. Александар Живковић
 
101.2.1
277.480,00
75.000,00
13. 3131 од 05.06.2018. Дарко Новаковић
 
101.4.28
155.416,67
62.166,67
14. 3188 од 07.06.2018. Лазар Хранисављевић
 
101.4.24
148.000,00
59.200,00
15. 3263 од 12.06.2018. Милош Тирнанић
 
101.5.2
107.000,00
42.800,00
16. 3278 од 13.06.2018. Живка Јоцић
 
101.4.28
169.227,67
67.691,07
17. 3358 од 15.06.2018. Марко Николић
 
101.1.1
360.000,00
75.000,00
18. 3377 од 18.06.2018. Драган Јефтић
 
101.1.1
204.000,00
75.000,00
19. 3408 од 20.06.2018. Малиша Лазић
 
101.4.2
158.660,67
63.464,27
20. 3428 од 20.06.2018. Драган Јовановић
 
101.4.2
201.828,00
75.000,00
21. 3429 од 20.06.2018. Јелена Ђорђевић
 
101.4.2
203.080,00
75.000,00
22. 3449 од 21.06.2016.
 
Милан Јаковљевић
 
101.4.1
161.320,04
64.528,00
    УКУПНО:   1.215.188,22
 
 
  1. Ближа права и обавезе између Општине Велика Плана и корисника средстава, у вези са коришћењем подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, регулисаће се посебним уговором.
Сагласност на текст уговора из става 1. ове тачке даје Општинско веће општине Велика Плана.
Овлашћује се Председник општине да са корисником средстава закључи уговор из става 1. ове тачке.
  1. Закључак објавити на интернет страни Општине Велика Плана.
 
           
 
 
 
            Број: 037-224/2018-II
У Великој Плани, 12. јула 2018. године
 
 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА
 
 
                                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК
 
                                                                                                                          Игор Матковић