Привреда
ЈАВНИ ПОЗИВ носиоцима регистрованих пољопривредних газдинстава и земљорадничким задругама са територије Општине Велика Плана за субвенционисање каматне стопе
Постављено: 07.06.2016.
  
 
На основу чланa 13. став 1.  Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (Службени гласник РС бр.10/2013,142/2014,103/2015), Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велика Плана за 2016. годину и Сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне средине број  320-00-02835/2016-09, од 6. априла 2016. године, расписује се
 
 
ЈАВНИ ПОЗИВ
носиоцима регистрованих пољопривредних газдинстава и земљорадничким задругама са територије Општине Велика Плана
за субвенционисање  каматне стопе
 
 
I
 
               Позивају се носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава са територије Општине Велика Плана за субвенционисање  каматне стопе за одобрене краткорочне кредите са фиксном каматном стопом (10%) на годишњем нивоу за набавку обртних средстава за носиоце регистрованих пољопривредних  газдинстава и задруге са територије општине Велика Плана.
Укупан износ средства за ову намену износи 1.100.000,00 динара.
Кредит ће се одобравати преко ОТП банка Србија а.д. Нови Сад филијала Велика Плана.
Минимални износ кредита је 65.000,00 динара, а максимални износ кредита је120.000,00 динара.
Рок отплате кредита је 12 месеци у договору са ОТП банком Србија а.д. филијала Велика Плана.
Номинална каматна стопа је 10% фиксна на годишњем нивоу.
За обраду кредитног захтева корисник кредита ће платити банци jeднократну накнаду од 2% на износ одобреног кредита.
Општина Велика Плана ће реализовати уплату износа субвенционисане камате у целости по одобрењу кредита корисницима кредита од стране банке,а начин који је регулисан уговором о регулисању међусобних односа у реализацији програма субвенционисања каматне стопе.
 
                                                        II
 
Право учешћа на конкурсу за добијање субвенција имају:
 
1) физичка лица –носиоци пољопривредних газдинстава сатериторијеОпштинеВелика Плана  која су уписана у Регистар пољопривредних газдинставаи налазе се у активном статусу;
2) задруге са територије општине Велика Плана која се баве примарном пољопривредном производњом на најмање 10 ха обрадиве површине, а које су носиоци Регистар пољоприврених газдинстава у активном статусу.
 
 
 
III
              Захтев за добијање сагласности о испуњености услова за отпочињања поступка подношења кредитног захтева подноси се на  писарници општинске управе општине Велика Плана.
 
Захтев садржи:
1.      Податке и подносиоцу захтева (образац);
2.      Фотокопију личне карте;
3.      Потврду о активном статусу пољопривредних газдинства у 2016.години која се прибавља у складу са чланом 9.  и чланом 103. Закона о општем управном поступку („Сл.гласник РС бр.18/16“);
               Одељење за привреду и локални економски развој утврђује испуњеност услова и издаје сагласност.
 
IV
 
Конкурс је отворен од 7.јуна 2016. године и траје до утрошка износа средстава предвиђених за ове намене, а крајњи рок за подношење захтева је 30. новембар 2016. године.
             Захтеви за одорење субвенционисања каматне стопе за пољопривредне кредите се подносе код ОТП банка Србија а.д. Нови Сад филијала Велика Плана, Милоша Великог 107
 
 
Све информације:
Општинска управа општине Велика Плана
Одељење за привреду и лер- канцеларија 47
Телефон: 026-514-262