Привреда
Mинистарство привреде Републике Србије оглашава ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу средстава подстицаја за директне инвестиције
Постављено: 22.03.2017.
На основу одредбе члана 18. став 2. Уредбе о условима и начину привлачења директних инвестиција („Службени гласник РС”, бр. 110/2016),
Mинистарство привреде Републике Србије оглашава
ЈАВНИ ПОЗИВ
за доделу средстава подстицаја за директне инвестиције
 
Привредним друштвима која реализују инвестиционе пројекте у производном сектору или у сектору услуга које могу бити предмет међународне трговине.
Средства се не могу доделити за инвестиционе пројекте у сектору саобраћаја, развоја софтвера, угоститељства, игара на срећу, трговине, производње синтетичких влакана, угља и челика, дувана и дуванских прерађевина, оружја и муниције, бродоградње (изградња поморских трговачких пловила на сопствени погон – најмање 100 бруто регистрованих тона), аеродрома, комуналном сектору и сектору енергетике, широкопојасне мреже, као ни привредним друштвима у тешкоћама у смислу прописа о контроли државне помоћи. Од права на доделу средстава изузимају се и:
1) привредни субјекти који имају доспеле, а неизмирене обавезе према Републици Србији;
2) привредни субјекти код којих је број запослених смањен за 10% и више током 12 месеци пре подношења пријаве за доделу средстава;
3) привредни субјекти у којима Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе има учешће у власништву, осим ако пре подношења пријаве не прибаве претходну сагласност Владе;
4) привредни субјект који је у обавези повраћаја недозвољене државне помоћи;
5) привредни субјект коме је био раскинут уговор о додели подстицајних средстава.
Средства се могу доделити за:
1. инвестиционе пројекте у производном сектору:
·         код којих оправдани трошкови улагања износе најмање 100.000,00 евра и којим се обезбеђује запошљавање најмање 10 нових запослених на неодређено време у јединицама локалне самоуправе које су према степену развијености разврстане у девастирана подручја;
·         код којих оправдани трошкови улагања износе најмање 200.000,00 евра и којим се обезбеђује запошљавање најмање 20 нових запослених на неодређено време у јединицама локалне самоуправе које су према степену развијености разврстане у четврту групу;
·         код којих оправдани трошкови улагања износе најмање 300.000,00 евра и којим се обезбеђује запошљавање најмање 30 нових запослених на неодређено време у јединицама локалне самоуправе које су према степену развијености разврстане у трећу групу;
·         код којих оправдани трошкови улагања износе најмање 400.000,00 евра и којим се обезбеђује запошљавање најмање 40 нових запослених на неодређено време у јединицама локалне самоуправе које су према степену развијености разврстане у другу групу;
·         код којих оправдани трошкови улагања износе најмање 500.000,00 евра и којим се обезбеђује запошљавање најмање 50 нових запослених на неодређено време у јединицама локалне самоуправе које су према степену развијености разврстане у прву групу;
2. инвестиционе пројекте у сектору услуга које могу бити предмет међународне трговине чија је минимална вредност 150.000,00 евра и којим се обезбеђује запошљавање најмање 15 нових запослених на неодређено време;
3. инвестиционе пројекте у сектору пољопривреде и рибарства чија је минимална вредност 2.000.000,00 евра и којим се обезбеђује запошљавање најмање 25 нових запослених.
Укупан износ средстава која могу бити додељена одређује се у зависности од испуњења следећих критеријума:
·         референце инвеститора (препознатљивост на тржишту, референце клијената, досадашња искуства и успешност у реализацији инвестиционих пројеката и сл.);
·         проценат незапослених лица чије квалификације одговарају делатности инвеститора, односно корисника средстава у укупном броју лица на евиденцији Националне службе за запошљавање на територији јединице локалне самоуправе у којој се улаже;
број, односно проценат високо квалификованих лица који се запошљавају реализацијом инвестиционог пројекта;
висина и врста инвестиције (greenfield или brownfield инвестиције), односно степен ангажовања грађевинске индустрије у реализацији инвестиционог пројекта;
·         технолошки ниво делатности која је предмет улагања, у складу са класификацијом Евростата;
претходна сарадња са добављачима и планирани удео домаћих добављача;
ефекти инвестиције на запослене (обуке запослених и просечна висина зарада);
претходни и планирани обим међународног и укупног промета (пре и након инвестиционог пројекта);
финансијско-тржишна оцена инвестиционог пројекта (извори финансирања, ликвидност, профитабилност, одрживост и период повраћаја инвестиције и др.).
Средства у висини 420.000.000,00 динара за реализацију овог јавног позива обезбеђена су у финансијском плану Развојне агенције Србије.
Јавни позив је отворен до утрошка средстава.
Текст уредбелиста локалних самоуправа и образац пријаве могу се преузети на интернет страници Министарства привреде Републике Србије (www.privreda.gov.rs) и Развојне агенције Србије (www.ras.gov.rs).
Пријаву за доделу средстава подстицаја као и пропратну документацију слати путем поште на адресу Развојне агенције Србије, Кнеза Милоша 12, 11000 Београд.
За детаљна упутства и додатне информације можете се обратити на e-mail адресу: investicije@ras.gov.rs
Министарство привреде Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд
Телефон: 011/3642-787; Факс: 011/3642-787