Општинско веће
Општинско веће:
 • предлаже статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина;
 • непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине;
 • доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године;
 • врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који нису у сагласности са законом, Статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина општине;
 • решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
 • стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике;
 • поставља и разрешава начелника Општинске управе;
 • доноси одлуку о употреби текуће и сталне буџетске резерве, у складу са законом којим се уређује буџетски систем;
 • даје сагласност на опште акте корисника буџета којима се утврђује број и структура запослених;
 • одлучује о стављању хипотеке на непокретности које користе органи Општине, уз сагласност Дирекције за имовину Републике Србије;
 • одлучује о прибављању и отуђењу опреме веће вредности за потребе органа Општине;
 • одлучује о прибављању и отуђењу превозних средстава за потребе рада органа Општине;
 • врши и друге послове утврђене Статутом и другим актима Општине.

Председник и заменик Председника општине Велика Плана су чланови Општинског већа по функцији.
 
Остали чланови Општинског већа општине Велика Плана су:

1 Радоје Јоцић 7 Лазар Милетић
2 Мирослав Милошевић    
3 Драган Цветковић    
4 Марина Лукић    
5 Драган Максимовић    
6 Драгомир Стојковић    
 
ОДЛУКA о обустављању поступка отуђења грађевинског земљишта из јавне својине општине Велика Плана (.docx 304 KB)
Закључак Већа 18.11.2019.,Подстицаји у пољопривреди (.doc 41 KB)
Закључак Већа 20.11.2019.,Подстицаји у пољопривреди (.doc 66 KB)
Решење о расподели средстава-Конкурс за суфинансирање пројеката у области јавног информисања (.pdf 4448 KB)
Одлука -просечна цена квм непокретности 22.11.2018. (.doc 77 KB)
Закључак Већа 22.11.2018.- подстицаји у пољопривреди (.doc 50 KB)
Закључак Већа 29.10.2018. (.doc 81 KB)
Образложење за одлуку о локалним комуналним таксама (.doc 87 KB)
Одлука о измени одлуке о локалним комуналним таксама (.doc 51 KB)
Закључак Већа (.DOC 25 KB)
Закључак Већа 17.11.2017. (.doc 54 KB)
Закључак Већа 8.12.2017. (.doc 73 KB)
Савет за јавно здравље Општине Велика Плана (.pdf 685 KB)
Савет за јавно здравље Општине Велика Плана,допуна (.pdf 447 KB)
Решење о измени Решења о образовању и именовању чланова Жалбене комисије (.docx 13 KB)
Предлог о расподели средстава са образложењем (.pdf 4519 KB)
Решење о расподели средстава (.doc 209 KB)
Обавештење за учеснике на конкурсу-јавно информисање (.docx 11 KB)
Закључак о спровођењу јавне расправе 5.7.2019. (.pdf 540 KB)
Закључак Већа 16.7.2019. (.docx 21 KB)
Закључак Већа 1.10.2019.,Подстицаји у пољопривреди (.doc 117 KB)
Закључак Већа 31.10.2019.,Подстицаји у пољопривреди (.doc 102 KB)
Закључак Већа -подстицаји, 29.7.2020. (.doc 74 KB)
Закључак Општинског већа 14.10.2020. Подстицаји (.pdf 2601 KB)
ПРЕДЛОГ ИНВЕСТИЦИЈА КОЈЕ ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА У 2021. ГОДИНИ (.xls 46 KB)
З А К Љ У Ч А К О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ O ПЛАНУ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА У 2021. ГОДИНИ (.docx 17 KB)
Решење о појединачним давањима - PLANA MEDIA (.pdf 622 KB)