Председник oпштине
Председник општине:
  • представља и заступа Општину;
  • предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина;
  • наредбодавац је за извршење буџета;
  • усмерава и усклађује рад Општинске управе;
  • доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, Статутом или одлуком Скупштине;
  • подноси извештај Скупштини о извршењу буџета;
  • одлучује о промени апропријације у току године, у складу са законом којим се уређује буџетски систем;
  • одлучује о давању на коришћење, односно у закуп, као и о отказу уговора о давању на коришћење, односно у закуп непокретности које користе органи Општине, уз сагласност Дирекције за имовину Републике Србије;
  • врши и друге послове утврђене овим статутом и другим актима Општине.
Комисија за оцену пројеката и доделу средстава по Јавном позиву -област јавног информисања (.docx 16 KB)
Матковић Игор - председник општине
Биографија
Рођен 1977. године у Смедеревској Паланци. Основну школу завршио у Лозовику, а Гимназију у Великој Плани. Радио као менаџер у привредном друштву ''Зелени бутик''. Од 2012. до 2014. године обављао функцију председника Скупштине општине Велика Плана. Дугогодишњи председник Културно-уметничког друштва ''Радица Ранковић'' из Лозовика. Од марта 2013. године до августа 2015. године обављао функцију председника Савета Месне заједнице ''Лозовик''. Дана 22.8.2015. године изабран на функцију Председника општине Велика Плана.
Рајић Жељко - заменик председника општине
Биографија
 
Рођен 1968. године у Смедереву. завршио Вишу економску школу у Београду. Од 1996. до 2000. године  обављао функцију секретара Покрета горана општине Велика Плана. Од 2000. до 2010. године био запослен у Општинској управи општине Велика Плана. У периоду од 2005. до 2009. године обавао функцију председника Савета Месне заједнице Лозовик. Од 2010. до 2012. године обављао функцију члана Општинског већа општине Велика Плана на сталном раду. Од 2013. до 2015. године радио у компанији ''Дунав осигурање''. Дугогодишњи је члан органа управљања више синдикалних организација. На функцију заменика Председника општине Велика Плана ступио у августу 2015. године. Ожењен, отац двоје деце.