Скупштина oпштине
Скупштина општине, у складу са законом:
 • доноси статут општине и пословник Скупштине општине;
 • доноси буџет и завршни рачун општине;
 • утврђује стопе изворних прихода општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада;
 • доноси програм развоја општине и појединих делатности;
 • доноси урбанистички план општине и уређује коришћење грађевинског земљишта;
 • доноси прописе и друге опште акте;
 • расписије општински референдум и референдум на делу територије општине, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу;
 • оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене статутом општине и врши надзор над њиховим радом;
 • именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом;
 • бира и разрешава председника скупштине и заменика председника скупштине;
 • поставља и разрешава секретара скупштине;
 • бира и разрешава председника општине и, на предлог председника општине, бира заменика председника општине и чланове општинског већа;
 • утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који општини припадају по закону;
 • утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;
 • доноси акт о јавном задуживању општине, у складу са законом којим се уређује јавни дуг;
 • прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;
 • даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану;
 • даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу;
 • даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја општине;
 • одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама, удружењима, невладиним организацијама;
 • подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене територије Општине;
 • оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности;
 • информише јавност о свом раду;
 • покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог општег акта Републике Србије којим се повређује право на локалну самоуправу;
 • разматра и усваја годишње извештаје о раду и даје сагласност на програме рада јавних предузећа, установа и других јавних служби чији је оснивач или већински власник општина;
 • доноси годишњи програм прибављања непокретности за потребе органа Општине, уз сагласност Владе Републике Србије, и покреће поступак пред надлежним органом за прибављање и отуђење непокретности које користе органи Општине;
 • обавља и друге послове утврђене законом и овим статутом.
   

председник Скупштине општине Душан Марић 
заменик председника Скупштине општине Марија Павловић
секретар Скупштине општине Радиша Исаиловић
заменик секретара Скупштине општине Александра Обрадовић

Одборници Скупштине општине:
           
1 Сузана Марјановић 13 Велибор Станојловић 25 Миодраг Милосављевић
2 Александра Тодоровић 14 Данијела Радисављевић 26 Владан Богдановић
3 Мирјана Барјактаревић 15 Милена Ивановић 27 Душан Јанићијевић
4 Срећко Раденовић 16 Драгутин Пашић 28 Светомир Тирнанић
5 Сретен Симић 17 Борјанка Радоњић 29 Дејан Писаревић
6 Душица Јовановић 18 Бојан Савић 30 Александра Ћевап
7 Милош Николић 19 Горан Марјановић 31 Татјана Живановић
8 Зоран Дончић 20 Александар Дабић 32 Бојан Трајковић
9 Бојан Микић 21 Дејан Глишић 33 Војкан Стевић
10 Љиљана Барјактаревић 22 Невена Првуловић 34 Јулијана Милић Павловић
11 Невена Бојковић 23 Тања Маринковић 35 Владан Матић
12 Душан Марјановић 24 Небојша Спасојевић 36 Милорад Јевтић
        37 Лидија Миљковић
 
Статут општине Велика Плана (.doc 229 KB)
Пословник Скупштине општине Велика Плана (.doc 436 KB)
Општинска изборна комисија-локални избори 2016
Изборна Комисија Општине Велика Плана је на седници одржаној дана 08.03.2016.година утврдила да подносилац Српска напредна странка, изборне листе "Александар Вучић-Србија побеђује" , испуњава услове за проглашење изборне листе и услове за именовање опуномоћених представника у проширени  састав Изборне комисије Општине Велика Плана за члана и заменика члана.У том смислу, Изборна комисија је донела Решење о проглашењу листе "Александар Вучић-Србија побеђује" подносиоца Српске напредне странке као и Решење о испуњавању услова  за именовање опуномоћених представника у проширени састав Изборне комисије Општине Велика Плана за члана и заменика члана.

Изборна комисија општине Велика Плана је на седници одржаној дана 09.марта 2016.године прогласила изборну листу број 2- "Група грађана за наш град и наша села " подносиоца листе Групе грађана за наш град и наша села.Истовремено са проглашењем листе донето је решење о испуњености услова за именовање опуномоћених представника у проширени састав Општинске изборне комисије и бирачких одбора.

Изборна комисија општине Велика Плана је на седници одржаној дана 10.марта 2016.године прогласила изборну листу број 3.ИВИЦА ДАЧИЋ-Социјалистичка партија Србије (СПС) Јединствена Србија (ЈС) Драган Марковић Палма коју је поднела коалиција ИВИЦА ДАЧИЋ-Социјалистичка партија Србије (СПС) Јединствена Србија (ЈС) Драган Марковић Палма. Истовремено са проглашењем листе донето је решење о испуњености услова за именовање опуномоћених представника у проширени састав Изборне комисије и бирачких одбора.

Изборна комисија општине Велика Плана је на седници одржаној 15.марта 2016.године прогласила изборне листе број 4.ДР Војислав Шешељ-Српска радикална странка подносиоца Српске радикалне странке и изборну листу број 5.Наша општина на 1.месту-Дејан В.Шулкић-ДСС-ПСС-СПО коју је поднела коалиција ДСС-ПСС-СПО.Истовремено са проглашењем листе донето је решење о испуњености услова за именовање опуномоћених представника у проширени састав Општинске изборне комисије и бирачких одбора.

Обрасци за спровођење изборних радњи за локалне изборе 2016 (.doc 77 KB)
Образац 2-овлашћење за подношење изборне листе (.doc 35 KB)
образац 3-сагласност носиоца листе (.doc 34 KB)
образац 4-изјава о прихватању кандидатуре (.doc 35 KB)
Образац 5-Списак бирача који својим потписама подржавају листу кандидата (.xlsx 12 KB)
Образац 6-изјава бирача да подржавају изборну листу (.doc 40 KB)
Акта Скупштине општине
Решење о именовању в.д. директора ЈКП \"Милош Митровић\" (.docx 14 KB)
Решење о утврђивању престанка мандата директора ЈКП (.doc 38 KB)
Р Е Ш Е Њ Е О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ \'\'ПЛАНА\'\' ВЕЛИКА ПЛАНА (.doc 187 KB)
О Д Л У К У О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ КОЕФИЦИЈЕНАТА ЗА ОБРАЧУН ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ (.pdf 278 KB)
ОДЛУКA О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ У ОПШТИНИ ВЕЛИКА ПЛАНА (.doc 35 KB)
О Д Л У К A О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋЕ ВРСТЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2019. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА (.doc 74 KB)
О Д Л У К A О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА (.doc 217 KB)
О Д Л У К A О ВИСИНИ И НАЧИНУ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКА ПЛАНА (.docx 50 KB)
О Д Л У К A О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋЕ ВРСТЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (.doc 86 KB)
Решење о именовању в.д. директора ЈКП "Градска топлана" (.doc 41 KB)
Решење о именовању в.д. директора ЈКП "Милош Митровић" (.doc 40 KB)
Решење о утврђивању престанка мандата, ЈКП"Градска топлана" (.doc 36 KB)
Р Е Ш Е Њ Е О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''МИЛОШ МИТРОВИЋ'' ВЕЛИКА ПЛАНА (.doc 36 KB)
ДНЕВНИ РЕД
Конститутивна седница СО Велика Плана 21.8.2020. (.pdf 194 KB)
Дневни ред 1.седница СО 14.9.2020. (.pdf 297 KB)
Дневни ред 2.седница СО 30.9.2020. (.pdf 396 KB)
Дневни ред 3.седница СО 30.11.2020. (.pdf 440 KB)
Дневни ред 4.седница СО 18.12.2020. (.pdf 312 KB)
Дневни ред 5.седница СО 30.12.2020. (.pdf 426 KB)
Дневни ред 6.седница СО 5.3.2021. (.pdf 416 KB)
Дневни ред ,седница СО по хитном поступку, 29.4.2021. (.pdf 187 KB)
СВЕЧАНА СЕДНИЦА, 29.4.2021. (.pdf 144 KB)
Дневни ред ,2. седница СО по хитном поступку, 21.5.2021. (.pdf 208 KB)
Дневни ред 7.седница СО 10.6.2021. (.pdf 524 KB)
Дневни ред 8.седница СО 23.7.2021. (.pdf 469 KB)
Дневни ред 9.седница СО 30.8.2021. (.pdf 419 KB)
Дневни ред 10.седница СО 11.10.2021. (.pdf 421 KB)
Дневни ред 11.седница СО 26.11.2021. (.pdf 393 KB)
Дневни ред ,3. седница СО по хитном поступку, 16.12.2021. (.pdf 262 KB)
Дневни ред 12.седница СО 20.12.2021. (.pdf 226 KB)
Дневни ред 13.седница СО 27.12.2021. (.pdf 235 KB)
Дневни ред ,4. седница СО по хитном поступку, 30.12.2021. (.pdf 189 KB)